شعر و ادبيات

شعر و ادبيات

  • خاطرات

    دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر . . .

  • شعر

    شعر همان قالبی است که برای بیان عهد و حقیقت است

شعر و ادبيات