فرهنگی

فرهنگی

 • بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

  بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

  جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قبا به نام جشنواره فیلم دفاع مقدس به صورت هفته فیلم در محوطه پارك دانشجو و تئاتر شهر تهران برگزار می گردید. 31 شهریورماه سال 1362 زمانی که کشور درگیر جنگ با رژیم بعث عراق بود و شرایط سختی از لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی بر کشور حاکم بود، حسین وخشوری چراغ این جشنواره را روشن کرد و به عنوان اولین دبیر جشنواره لقب گرفت.

 • تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 • کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  زمانی بود که پیامبر به یاران خود فرمودند کتاب خدا را با صوت زیبا بخوانید تا همگان بشنوند، به این ترتیب شنیدن این کتاب برای همگان میسر شد، نابینا و بینا، با سواد و بی سواد، خردسال و بزرگسال و نهایتا پرمشغله و بیکار. در طول روز زمان های زیادی را داریم برای کارهایی که موازات هم انجام می شوند؛ در حال رانندگی یا کار با سیستم رایانه ای موسیقی گوش می دهیم، در حین انجام کارهای منزل به تلویزیون نظری داریم یا رادیو هم گوش می کنیم و کارهایی از این دست. حالا اما زمینه هایی فراهم شده که چیزهای دیگری را هم تج

فرهنگی

 • مـاهـــورا در هــور

  مـاهـــورا در هــور

  "انتهـای خیابـان سـرو" کانـون نقد فیلـم مـوزه انقـلاب اسـلامی و دفاع مقدس اسـت کـه هـر هفتـه یکشـنبه ها سـاعت 18 فیلم هایـی بـا مضامیـن انقـلاب و جنـگ را بـرای مخاطبـان پخـش می کنـد. «ماهـورا» فیلـم سـاخته ی حمیدزرگرنـژاد، همزمـان بـا اکـران عمومـی، در ایـن برنامـه نمایـش داده شـد و پـس از آن بـا حضـور منتقدیـن و چنـد تـن از عوامـل آن بـه بحـث گذاشـته شـد، آن چـه می آیـد بخش اول از خلاصـه ای اسـت از ایـن جلسـه.

 • شعر دفاع مقدس در سپهر رسانه ای کشور

  شعر دفاع مقدس در سپهر رسانه ای کشور

  تهران-ایرنا- شعر دفاع مقدس به عنوان گونه ای هنری که به امر مقدس دفاع در حوزه سرزمینی و ایدئولوژیکی می پردازد، امروز از قالب کتاب فراتر رفته و پا به حوزه های رسانه ای جدید گذاشته است که این مساله نیاز به تحلیل دارد.

 • بررسی جایگاه خانواده در فیلم‌های جشنواره فجر سی و هفتم

  بررسی جایگاه خانواده در فیلم‌های جشنواره فجر سی و هفتم

  بانوی تهیه‌کننده سینما با اشاره به لزوم بازنمایی خانواده در آثار جشنواره فیلم فجر گفت: به اصالت خانواده معتقد هستم؛ چیزی که در آثار جشنواره فجر امسال دیده نمی‌شد.

 • آغاز نهمین نمایشگاهی ملی کتاب دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت

  آغاز نهمین نمایشگاهی ملی کتاب دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت

  رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه گفت: نهمین نمایشگاهی ملی کتاب دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت از ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند در حسینیه ثارالله استان کرمان برگزار خواهد شد.

 • اطلاعاتی از فیلم های جشنواره فجر

  اطلاعاتی از فیلم های جشنواره فجر

  معرفی فیلم های جشنواره فجر به همراه خلاصه داستان و بازیگران و کارگردان اثر:

 • ۶ کتاب دفاع مقدس که توانسته در این سال‌ها توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.

  ۶ کتاب دفاع مقدس که توانسته در این سال‌ها توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.

  به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حال این روز‌های شهر، حال فداکاری و رشادت است چه در دشت کربلا و چه در خرمشهر. در این گزارش سعی کرده ایم تا با معرفی کتاب‌هایی در زمینه دفاع مقدس با زندگی لاله‌های خرمشهر و زندگی خانواده‌های صبورشان بیشتر آشنا شویم.

 • «اینک شوکران»؛ روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی

  «اینک شوکران»؛ روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی

  مجموعه شش جلدی «اینک شوکران» روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است که توسط انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.

 • تازه های نشر

  تازه های نشر

  انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس، مقطعـــی مهـــم، اثرگـــذار و سرنوشـــت ســـاز در تاریـــخ درخشـــان ایـــران زمیـــن و ســـرمایه ای عظیـــم از میراث فکـــری، فرهنگـــی و تمدنی کشـــور عزیزمان اســـت که باید به درســـتی معرفی شـــود و برای نســـل های آینده محفوظ و مانـــدگار بمانـــد. مراکـــزی همچـــون مـــوزه انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس کـــه ویژگی هـــای کم نظیـــر و کارکـــردی فـــرا ملـــی، فـــرا جناحـــی و فـــرا دســـتگاهی دارنـــد می تواننـــد پیشـــتاز تحقـــق ایـــن ر

 • نقد و بررسی "ر" و داستان بوسنی، کتاب برگزیده جایزه جلال آل احمد

  نقد و بررسی "ر" و داستان بوسنی، کتاب برگزیده جایزه جلال آل احمد

  کتــــاب «ر» نوشــــته مریــــم بــــرادران داســــتان زندگی نامــــه رســــول حیــــدری (مجیــــد منتظــــری) اولیــــن شــــهید ایــــران در بوســــنی و هرزگویــــن اســــت. ایــــن کتاب چندی پیش در سه شــــنبه های کتاب موزه انقلاب اســــلامی و دفاع مقــــدس نقــــد و بررســــی شــــد. در ایــــن شــــماره بــــه کتــــاب «ر» پرداخته ایــــم و داســــتان بوســــنی را پــــس از ســــال ها روایــــت کرده ایــــم.

 • مرضیه حدیدچی (دباغ) - زنی از تیره عشق و درد

  مرضیه حدیدچی (دباغ) - زنی از تیره عشق و درد

  بــــه ایــــن چریــــک پیــــر می اندیشــــم! بانویــــی از جنــــس قصه های شــــکوه از دودمــــان حماســــه، اگــــر چــــه همــــواره ِاســــاطیری، زنــــی ب شــــولای درد او را در خــــود پیچیــــده بــــود. گردآفریـــد و تهمینـــه و گشســـب بانو نیـــز بی گمـــان زنانـــی نـــژاده و دلیـــر بوده انـــد؛ زنانـــی ســـتیهنده و ســـترگ، رنگیـــن و ســـنگین، هـــم اهـــل رزم و هـــم پـــر از آزرم. امـــا اســـاطیر ریشـــه در هزارتـــوی تاریـــخ دارنـــد بـــا آمیـــزه ای از وهـــم و خیـــال. ا

 • اتفاقی که باید می افتاد

  اتفاقی که باید می افتاد

  تعاریــــف مقــــدم بــــر نویســــندگان نیســــتند. این طــــور نیســــت کــــه یــــك عــــده تئوری نویــــس بنشــــینند و تاریخــــی را بیــــان کننــــد و براســــاس آن نویســــندگان آثارشــــان را بنویســــند. تعاریــــف از دل آثــــار بیــــرون می آیــــد. کســــی کــــه می خواهــــد قصــــه انقــــلاب و جنــــگ را تعریــــف کنــــد؛ شــــاخص ترین رمان هایــــی را کــــه چــــاپ شــــده بررســــی می کنــــد و می بینــــد کــــه وجــــه غالــــب ایــــن آثــــار چیســــت و براســــاس آن نام

 • دفاع از میهن برای ارمنی‌ها ایدئولوژیک است

  دفاع از میهن برای ارمنی‌ها ایدئولوژیک است

  کارن خانلری - کارن هراندی خانلاریان - زاده ۱۳۴۳ خورشیدی در تهران و نماینده مسیحیان ارمنی شمال در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های نهم و دهم و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ‌است. او دارای کارشناسی ارشد در رشته مهندسی زلزله، دکترای مهندسی عمران سازه و دکترای تاریخ است. کارن خانلری مؤلف پنج کتاب و مونوگراف علمی به زبان‌های فارسی، ارمنی و انگلیسی می‌باشد و مقالات سیاسی و اجتماعی بسیاری به زبان ارمنی و فارسی در نشریات مختلف نوشته است. او بیش از بیست مقاله علمی در مجلات علمی بین‌المللی به رشته تحریر

 • سبک زندگی ایرانی- اسلامی و گردشگری دفاع مقـدس

  سبک زندگی ایرانی- اسلامی و گردشگری دفاع مقـدس

  ســـرو: گردشـــگری جنگ و میراث ناملموس دفـــاع مقدس از جملـــه مباحثـــی اســـت کـــه مـــاه نامـــه ســـرو در دو شـــماره قبلـــی، بنـــا بـــه ماهیـــت و کارکـــرد خـــود بـــدان پرداختـــه اســـت. حـــوزه ای که گرچه متولیـــان بســـیاری دارد اما هنوز به صـــورت تخصصی و کاربـــردی پیرامونـــش بحـــث و گفتگو نشـــده اســـت.

 • سفر به موزه ای در بوسنی که جنگ را از نگاه کودکان روایت کرده است دوران کودکی در جنگ

  سفر به موزه ای در بوسنی که جنگ را از نگاه کودکان روایت کرده است دوران کودکی در جنگ

  در سال 2010، یــــک جــــوان اهــــل ســــارایوو بــــه نــــام جاســــمینکنو 20۱0در ســــال هالیوویــــچ پــــی بــــرد که هــــر زمــــان بــــا دوســــتانش صحبــــت می کند، ۱۹۹5 تــــا ۱۹۹2موضــــوع گفتگــــو ناگزیــــر بــــه اتفاقاتــــی کــــه از ســــال در طــــول جنــــگ بوســــنی رخ داده اســــت، بازمی گــــردد. در آن ســــال ها بوســــنی قربانی جنگــــی ویرانگر شــــد و پایتختش ســــارایوو طولانی تریــــن محاصــــره تاریــــخ اروپــــا پــــس از جنــــگ جهانــــی دوم را تجربــــه کــ

 • تقریظات رهبری بر کتب دفاع مقدس

  تقریظات رهبری بر کتب دفاع مقدس

  تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب همپای صاعقه

 • جنگ مردمی - جنگ داوطلبانه

  جنگ مردمی - جنگ داوطلبانه

  عدد چهل در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارای تقدس است چرا که نشانی از کمال است.انقلاب اسلامی ایران در ایستگاه چهلم آن چنان جریان فکری و فرهنگی را در سپهر بین المللی ایجاد کرده است که بارقه های آن معنویت و باورهای ستوده فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرده است.بی‌تردید عظمت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تنها با زبان هنر و ادبیات می تواند به جهانیان معرفی شود. اما سوال مهمی که وجود دارد این است که جایگاه هنر از پس چهل سال حماسه و ایثار کجاست؟ و به عنوان مثال آیا مفاهیم عمیق انقلابی وارد ادبیات داستانی و یا شعر شده ا

 • داستان انقلاب

  داستان انقلاب

  فكر می‌كنم دلیل طرح پرسش داشتن یا نداشتن ادبیات انقلاب اسلامی بیشتر وجه سیاسی داشته باشد تا هنری و ادبی؛ یعنی شاید سال‌های قبل از انقلاب چنین سوالی را نمی‌پرسیدیم یا ممكن است در خیلی از كشورها و فرهنگ‌های دیگر چنین سوالی مطرح نشود. این‌كه می‌گوییم «داستان انقلاب»، قطعا برای این است ‌كه انقلابی شده و گرایش‌های انقلابی در جامعه به وجود آمده و احتمالا نهادهایی از این داستان‌ها حمایت كرده‌اند. فارغ از این تقسیم‌بندی‌ها داستان اول باید داستان باشد تا بتوانیم آن را تقسیم‌بندی كنیم كه سیاسی، انقلابی، ر

 • درباره‌ی کتابی که فارغ از مخاطب به اندیشه‌ای نو می‌پردازد

  مراقبه‌های عاشورایی

  کتاب‌هایی هستند که چیزهایی را از آدم می‌گیرند؛ باوری را که صحیح یا خطا محرّک بوده، انگیزه‌ای را که می‌توانست به رشد بیانجامد و یا ادراکی را که برای روبه‌رویی با تردیدها و تشکیک‌ها یاری‌گر است. این کتاب‌ها اگر قوی نوشته شوند ویران‌گرترند. کتاب‌هایی هستند که چیزهایی به آدم نمی‌دهند. شاید تنها مروری باشند بر دانسته‌ها و شاید هم اصلاً به کم و زیاد شدن‌مان کاری نداشته باشند، وقتی می‌گیرند تا خوانده شوند.

 • ذهنِ بیدار

  ذهنِ بیدار

  شاید پّربی‌راه نباشد اگر بگوییم خود آمریکایی‌ها دست کم از نیمه دوم قرن بیستم ...

 • درباره‌ یک چریک گمنام

  داستان بهمن حجت‌کاشانی

  دهه چهل و پنجاه تاریخ معاصر ایران پر است از ترورهای سیاسی، قیام مسلحانه و عملیات چریکی. ترور انقلابی ...

 • طرز شاعران و تراز جهانی شعر انقلاب

  طرز شاعران و تراز جهانی شعر انقلاب

  عدد چهل در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارای تقدس است چرا که نشانی از کمال است.انقلاب اسلامی ایران در ایستگاه چهلم آن چنان جریان فکری و فرهنگی را در سپهر بین المللی ایجاد کرده است که بارقه های آن معنویت و باورهای ستوده فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرده است.بی‌تردید عظمت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تنها با زبان هنر و ادبیات می تواند به جهانیان معرفی شود. اما سوال مهمی که وجود دارد این است که جایگاه هنر از پس چهل سال حماسه و ایثار کجاست؟

 • نمایش دستاوردهای دفاع مقدس در دیار لشگر 41 ثارالله

  کویر از همه جز عاشقی فراموشی است

  موزه‌ای در دیار کویر که راوی رشادت‌های هشت ساله‌ لشگرآفتاب است. باغ موزه دفاع مقدس کرمان از جمله قدیمی‌ترین و بزرگترین باغ موزه‌های دفاع مقدس کشور است که سازه‌اش با الهام از معماری سنتی کرمان و دریافته از اقلیم و سازه‌های آن به سرانجام رسیده است.کرمان مهد لشگر 41 ثاراله است

 • «منظر جهاد» تکرار رمـز پیــروزی ملت افغانستــان

  «منظر جهاد» تکرار رمـز پیــروزی ملت افغانستــان

  نه دامنه کوه‌های شمالی هرات برای «موزه جهاد مردم افغانستان» اتفاقی انتخاب شده است و نه نقوش دل‌پذیر آن؛ این دو، تحریر هنر و جان‌فشانی ساکنان این دیار نقشی ماندگار دارند تا وقایع فراموش ناشدنی بخشی از تاریخ معاصر این کشور را به مردم نشان دهند. «منظر جهاد» تنها عکس‌های شهدا و سیر در هنر نیست؛ بلکه باور یک انقلاب است؛ منظری که به یقین نماد واقعی جهاد برحق ملت افغانستان است.

 • اشاره: ستاد جنگ های نامنظم و خاطرات

  تــار یخ شفــاهی ستاد جنگ‌های‌نامنظم

  اشاره: ستاد جنگ های نامنظم در نخستین روزهای جنگ به سعی و همت حضرت آیت الله خامنه ای و شهید چمران تشکیل شد. در هفته اول مهر 1359 حضرت آقا و شهید چمران به همراه گروهی از رزمندگان به اهواز رفتند تا هم نیروهای مردمی را سامان ببخشند و هم ستادی چابک و کارا را علیه نیروی دشمن ایجاد کنند.

 • شبی جلیل در تجلیل هنرمندان شاخص حوزه مقاومت

  داستـــان یک پیـــروزی

  در تاریخ همیشه لحظاتی هستند که دوست داریم در آن لحظه باشیم. لحظاتی سرشار از حماسه و افتخار، غبطه می‌خوریم بر آنان که در آن لحظات بودند. دفاع مقدس کم ندارد از این لحظات دوست داشتنی؛

 • بررسی چهل سال ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقـدس

  بررسی چهل سال ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقـدس

  عدد چهل در فرهنگ اسلامی و ایرانی دارای تقدس است چرا که نشانی از کمال است. انقلاب اسلامی ایران در ایستگاه چهلم آن چنان جریان فکری و فرهنگی را در سپهر بین‌المللی ایجاد کرده است

 • بسیج در مسیر تحقق تمدن ایران اسلامی؛ الگویی فراتر از سازندگی و پیشرفت
 • روشــن‌دلانی که تاریکی را به زانــو درآوردند

  شاعر یمنی، عبدالله البردونی؛

  روشــن‌دلانی که تاریکی را به زانــو درآوردند

 • خوشنویس داوود بهرامي

  خوشنویس داوود بهرامي

  در سال 1344 در ملاير متولد شد. در سال 1366 پس از اتمام تحصيلات دانشگاهي به استخدام آموزش و پرورش درآمد ...

 • خوشنیوس شاهپور آهني

  خوشنیوس شاهپور آهني

  خوشنیوس شاهپور آهني