نمایشگاه خودروی شهدای هسته ای

  • نمایشگاه خودروی شهدای هسته ای

    نمایشگاه خودروی شهدای هسته ای

    در سال های اخیر همراه با اوج گرفتن فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران ، دشمنان پیشرفت و توسعه ی کشور، چهار دانشمند سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی را به شهادت رساندند

نمایشگاه خودروی شهدای هسته ای

نمایشگاه خودروی شهدای هسته ای