چهارشنبه 03 بهمن 1397 23:37

سبک زندگی ایرانی- اسلامی و گردشگری دفاع مقـدس

سبک گردشگری اسلامی

ســـرو: گردشـــگری جنگ و میراث ناملموس دفـــاع مقدس از جملـــه مباحثـــی اســـت کـــه مـــاه نامـــه ســـرو در دو شـــماره قبلـــی، بنـــا بـــه ماهیـــت و کارکـــرد خـــود بـــدان پرداختـــه اســـت. حـــوزه ای که گرچه متولیـــان بســـیاری دارد اما هنوز به صـــورت تخصصی و کاربـــردی پیرامونـــش بحـــث و گفتگو نشـــده اســـت.

ســـرو: گردشـــگری جنگ و میراث ناملموس دفـــاع مقدس از جملـــه مباحثـــی اســـت کـــه مـــاه نامـــه ســـرو در دو شـــماره قبلـــی، بنـــا بـــه ماهیـــت و کارکـــرد خـــود بـــدان پرداختـــه اســـت. حـــوزه ای که گرچه متولیـــان بســـیاری دارد اما هنوز به صـــورت تخصصی و کاربـــردی پیرامونـــش بحـــث و گفتگو نشـــده اســـت. مـــا پیـــش از ایـــن در گفتگـــو بـــا صاحب نظرانـــی کـــه هـــر کـــدام مســـئولیتی در گوشـــه و کنـــار امـــور فرهنگـــی کشـــور دارنـــد ایـــن مســـئله را طـــرح کردیـــم و پاســـخ هایی درخـــور توجـــه دریافـــت نمودیـــم. ایـــن کـــه گردشـــگری دفـــاع مقـــدس و حفـــظ آثـــار بـــه جـــای مانـــده از دوران دفـــاع مقدس تا چـــه میزان می توانـــد بنیه های فرهنگـــی جامعـــه را تقویـــت کنـــد بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت، اما صحبـــت بـــر ســـر آن اســـت کـــه ایـــن مهـــم بـــا چـــه سیاســـت ها و شیوه هایی متوجه چه نهادها و ســـازمان هایی خواهد شد. زیـــرا می تـــوان گفـــت از اولیـــن و مهم تریـــن ارکان تحـــولات فرهنگـــی شـــناخت پارادیم هـــا و مطالبـــه آن از مســـئولین ذیربـــط اســـت. اگـــر چـــه نبایـــد و نمی تـــوان از داشـــته های قابـــل توجه مـــان در ایـــن زمینـــه چشـــم بپوشـــیم، آن چنـــان کـــه رهبـــر بزرگـــوار انقـــلاب، از حرکـــت ارزشـــی و فرهنگـــی راهیـــان نـــور بـــه عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن فناوری هـــای تولیـــد شـــده توســـط انقـــلاب اســـلامی نـــام بردنـــد و هـــر ســـاله در جلســـه ای کـــه بـــا فعالیـــن ایـــن حـــوزه برگـــزار می شـــود بـــه اســـتمرار و تحکیـــم آن تاکیـــد ویـــژه ای دارنـــد. با این همه گردشگری دفاع مقدس تنها مختص نسل های پـــس از جنـــگ نیســـت، بلکـــه بـــرای آن هـــا کـــه بـــا پدیـــده جنـــگ تحمیلی مواجه بوده اند نیز کارکرد یادآوری و انگیزشی خواهد داشت و شـــاید از این دو مهم تر، آشـــنایی گردشگران خارجی بـــا ایـــران معاصـــر و فرهنـــگ مولـــد آن و صـــدور انقـــلاب اســـلامی بـــه دنیایـــی کـــه تشـــنه ایـــن معانـــی اســـت در گـــرو پرداختـــن بـــه گردشـــگری دفاع مقدس اســـت. 

بیشتر بخوانید

 • بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌ 70 اوج سینمای انسانی

  بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌ 70 اوج سینمای انسانی

  سینمای دفاع مقدس قدمتی سی و هفت ساله داشته و بخش مهمی از تولیدات سینمای ایران را در تمامی این سال‌ها به خود اختصاص داده است. سینمایی که مردم ایران با پوست و گوشت و استخوان خود آن را لمس کرده و خاطرات زیادی از آن دارند. آن‌چه می‌آید گزارشی است در ادامه شماره‌های قبلی «سرو» که پس از پرداختن به شکل‌گیری و تطور این سینما در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 حالا به سراغ نیمه‌ی دوم دهه هفتاد رفته که از قضا سال‌های بسیار مهم، همراه با فیلم‌هایی جریان‌ساز همچون آژانس شیشه‌ای و قارچ سمی است.

 • بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

  بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

  جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قبا به نام جشنواره فیلم دفاع مقدس به صورت هفته فیلم در محوطه پارك دانشجو و تئاتر شهر تهران برگزار می گردید. 31 شهریورماه سال 1362 زمانی که کشور درگیر جنگ با رژیم بعث عراق بود و شرایط سختی از لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی بر کشور حاکم بود، حسین وخشوری چراغ این جشنواره را روشن کرد و به عنوان اولین دبیر جشنواره لقب گرفت.

 • تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 • کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  زمانی بود که پیامبر به یاران خود فرمودند کتاب خدا را با صوت زیبا بخوانید تا همگان بشنوند، به این ترتیب شنیدن این کتاب برای همگان میسر شد، نابینا و بینا، با سواد و بی سواد، خردسال و بزرگسال و نهایتا پرمشغله و بیکار. در طول روز زمان های زیادی را داریم برای کارهایی که موازات هم انجام می شوند؛ در حال رانندگی یا کار با سیستم رایانه ای موسیقی گوش می دهیم، در حین انجام کارهای منزل به تلویزیون نظری داریم یا رادیو هم گوش می کنیم و کارهایی از این دست. حالا اما زمینه هایی فراهم شده که چیزهای دیگری را هم تج

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.