چهارشنبه 03 بهمن 1397 23:37

سبک زندگی ایرانی- اسلامی و گردشگری دفاع مقـدس

سبک گردشگری اسلامی

ســـرو: گردشـــگری جنگ و میراث ناملموس دفـــاع مقدس از جملـــه مباحثـــی اســـت کـــه مـــاه نامـــه ســـرو در دو شـــماره قبلـــی، بنـــا بـــه ماهیـــت و کارکـــرد خـــود بـــدان پرداختـــه اســـت. حـــوزه ای که گرچه متولیـــان بســـیاری دارد اما هنوز به صـــورت تخصصی و کاربـــردی پیرامونـــش بحـــث و گفتگو نشـــده اســـت.

ســـرو: گردشـــگری جنگ و میراث ناملموس دفـــاع مقدس از جملـــه مباحثـــی اســـت کـــه مـــاه نامـــه ســـرو در دو شـــماره قبلـــی، بنـــا بـــه ماهیـــت و کارکـــرد خـــود بـــدان پرداختـــه اســـت. حـــوزه ای که گرچه متولیـــان بســـیاری دارد اما هنوز به صـــورت تخصصی و کاربـــردی پیرامونـــش بحـــث و گفتگو نشـــده اســـت. مـــا پیـــش از ایـــن در گفتگـــو بـــا صاحب نظرانـــی کـــه هـــر کـــدام مســـئولیتی در گوشـــه و کنـــار امـــور فرهنگـــی کشـــور دارنـــد ایـــن مســـئله را طـــرح کردیـــم و پاســـخ هایی درخـــور توجـــه دریافـــت نمودیـــم. ایـــن کـــه گردشـــگری دفـــاع مقـــدس و حفـــظ آثـــار بـــه جـــای مانـــده از دوران دفـــاع مقدس تا چـــه میزان می توانـــد بنیه های فرهنگـــی جامعـــه را تقویـــت کنـــد بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت، اما صحبـــت بـــر ســـر آن اســـت کـــه ایـــن مهـــم بـــا چـــه سیاســـت ها و شیوه هایی متوجه چه نهادها و ســـازمان هایی خواهد شد. زیـــرا می تـــوان گفـــت از اولیـــن و مهم تریـــن ارکان تحـــولات فرهنگـــی شـــناخت پارادیم هـــا و مطالبـــه آن از مســـئولین ذیربـــط اســـت. اگـــر چـــه نبایـــد و نمی تـــوان از داشـــته های قابـــل توجه مـــان در ایـــن زمینـــه چشـــم بپوشـــیم، آن چنـــان کـــه رهبـــر بزرگـــوار انقـــلاب، از حرکـــت ارزشـــی و فرهنگـــی راهیـــان نـــور بـــه عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن فناوری هـــای تولیـــد شـــده توســـط انقـــلاب اســـلامی نـــام بردنـــد و هـــر ســـاله در جلســـه ای کـــه بـــا فعالیـــن ایـــن حـــوزه برگـــزار می شـــود بـــه اســـتمرار و تحکیـــم آن تاکیـــد ویـــژه ای دارنـــد. با این همه گردشگری دفاع مقدس تنها مختص نسل های پـــس از جنـــگ نیســـت، بلکـــه بـــرای آن هـــا کـــه بـــا پدیـــده جنـــگ تحمیلی مواجه بوده اند نیز کارکرد یادآوری و انگیزشی خواهد داشت و شـــاید از این دو مهم تر، آشـــنایی گردشگران خارجی بـــا ایـــران معاصـــر و فرهنـــگ مولـــد آن و صـــدور انقـــلاب اســـلامی بـــه دنیایـــی کـــه تشـــنه ایـــن معانـــی اســـت در گـــرو پرداختـــن بـــه گردشـــگری دفاع مقدس اســـت. 

بیشتر بخوانید

 • اطلاعاتی از فیلم های جشنواره فجر

  اطلاعاتی از فیلم های جشنواره فجر

  معرفی فیلم های جشنواره فجر به همراه خلاصه داستان و بازیگران و کارگردان اثر:

 • ۶ کتاب دفاع مقدس که توانسته در این سال‌ها توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.

  ۶ کتاب دفاع مقدس که توانسته در این سال‌ها توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.

  به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حال این روز‌های شهر، حال فداکاری و رشادت است چه در دشت کربلا و چه در خرمشهر. در این گزارش سعی کرده ایم تا با معرفی کتاب‌هایی در زمینه دفاع مقدس با زندگی لاله‌های خرمشهر و زندگی خانواده‌های صبورشان بیشتر آشنا شویم.

 • «اینک شوکران»؛ روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی

  «اینک شوکران»؛ روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی

  مجموعه شش جلدی «اینک شوکران» روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است که توسط انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.

 • تازه های نشر

  تازه های نشر

  انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس، مقطعـــی مهـــم، اثرگـــذار و سرنوشـــت ســـاز در تاریـــخ درخشـــان ایـــران زمیـــن و ســـرمایه ای عظیـــم از میراث فکـــری، فرهنگـــی و تمدنی کشـــور عزیزمان اســـت که باید به درســـتی معرفی شـــود و برای نســـل های آینده محفوظ و مانـــدگار بمانـــد. مراکـــزی همچـــون مـــوزه انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس کـــه ویژگی هـــای کم نظیـــر و کارکـــردی فـــرا ملـــی، فـــرا جناحـــی و فـــرا دســـتگاهی دارنـــد می تواننـــد پیشـــتاز تحقـــق ایـــن ر

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.