چهارشنبه 03 بهمن 1397 23:37

سبک زندگی ایرانی- اسلامی و گردشگری دفاع مقـدس

سبک گردشگری اسلامی

ســـرو: گردشـــگری جنگ و میراث ناملموس دفـــاع مقدس از جملـــه مباحثـــی اســـت کـــه مـــاه نامـــه ســـرو در دو شـــماره قبلـــی، بنـــا بـــه ماهیـــت و کارکـــرد خـــود بـــدان پرداختـــه اســـت. حـــوزه ای که گرچه متولیـــان بســـیاری دارد اما هنوز به صـــورت تخصصی و کاربـــردی پیرامونـــش بحـــث و گفتگو نشـــده اســـت.

ســـرو: گردشـــگری جنگ و میراث ناملموس دفـــاع مقدس از جملـــه مباحثـــی اســـت کـــه مـــاه نامـــه ســـرو در دو شـــماره قبلـــی، بنـــا بـــه ماهیـــت و کارکـــرد خـــود بـــدان پرداختـــه اســـت. حـــوزه ای که گرچه متولیـــان بســـیاری دارد اما هنوز به صـــورت تخصصی و کاربـــردی پیرامونـــش بحـــث و گفتگو نشـــده اســـت. مـــا پیـــش از ایـــن در گفتگـــو بـــا صاحب نظرانـــی کـــه هـــر کـــدام مســـئولیتی در گوشـــه و کنـــار امـــور فرهنگـــی کشـــور دارنـــد ایـــن مســـئله را طـــرح کردیـــم و پاســـخ هایی درخـــور توجـــه دریافـــت نمودیـــم. ایـــن کـــه گردشـــگری دفـــاع مقـــدس و حفـــظ آثـــار بـــه جـــای مانـــده از دوران دفـــاع مقدس تا چـــه میزان می توانـــد بنیه های فرهنگـــی جامعـــه را تقویـــت کنـــد بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت، اما صحبـــت بـــر ســـر آن اســـت کـــه ایـــن مهـــم بـــا چـــه سیاســـت ها و شیوه هایی متوجه چه نهادها و ســـازمان هایی خواهد شد. زیـــرا می تـــوان گفـــت از اولیـــن و مهم تریـــن ارکان تحـــولات فرهنگـــی شـــناخت پارادیم هـــا و مطالبـــه آن از مســـئولین ذیربـــط اســـت. اگـــر چـــه نبایـــد و نمی تـــوان از داشـــته های قابـــل توجه مـــان در ایـــن زمینـــه چشـــم بپوشـــیم، آن چنـــان کـــه رهبـــر بزرگـــوار انقـــلاب، از حرکـــت ارزشـــی و فرهنگـــی راهیـــان نـــور بـــه عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن فناوری هـــای تولیـــد شـــده توســـط انقـــلاب اســـلامی نـــام بردنـــد و هـــر ســـاله در جلســـه ای کـــه بـــا فعالیـــن ایـــن حـــوزه برگـــزار می شـــود بـــه اســـتمرار و تحکیـــم آن تاکیـــد ویـــژه ای دارنـــد. با این همه گردشگری دفاع مقدس تنها مختص نسل های پـــس از جنـــگ نیســـت، بلکـــه بـــرای آن هـــا کـــه بـــا پدیـــده جنـــگ تحمیلی مواجه بوده اند نیز کارکرد یادآوری و انگیزشی خواهد داشت و شـــاید از این دو مهم تر، آشـــنایی گردشگران خارجی بـــا ایـــران معاصـــر و فرهنـــگ مولـــد آن و صـــدور انقـــلاب اســـلامی بـــه دنیایـــی کـــه تشـــنه ایـــن معانـــی اســـت در گـــرو پرداختـــن بـــه گردشـــگری دفاع مقدس اســـت. 

بیشتر بخوانید

 • کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  زمانی بود که پیامبر به یاران خود فرمودند کتاب خدا را با صوت زیبا بخوانید تا همگان بشنوند، به این ترتیب شنیدن این کتاب برای همگان میسر شد، نابینا و بینا، با سواد و بی سواد، خردسال و بزرگسال و نهایتا پرمشغله و بیکار. در طول روز زمان های زیادی را داریم برای کارهایی که موازات هم انجام می شوند؛ در حال رانندگی یا کار با سیستم رایانه ای موسیقی گوش می دهیم، در حین انجام کارهای منزل به تلویزیون نظری داریم یا رادیو هم گوش می کنیم و کارهایی از این دست. حالا اما زمینه هایی فراهم شده که چیزهای دیگری را هم تج

 • مـاهـــورا در هــور

  مـاهـــورا در هــور

  "انتهـای خیابـان سـرو" کانـون نقد فیلـم مـوزه انقـلاب اسـلامی و دفاع مقدس اسـت کـه هـر هفتـه یکشـنبه ها سـاعت 18 فیلم هایـی بـا مضامیـن انقـلاب و جنـگ را بـرای مخاطبـان پخـش می کنـد. «ماهـورا» فیلـم سـاخته ی حمیدزرگرنـژاد، همزمـان بـا اکـران عمومـی، در ایـن برنامـه نمایـش داده شـد و پـس از آن بـا حضـور منتقدیـن و چنـد تـن از عوامـل آن بـه بحـث گذاشـته شـد، آن چـه می آیـد بخش اول از خلاصـه ای اسـت از ایـن جلسـه.

 • عکس‌های دیده نشده‌ای از جنگ تحمیلی از جبهه عراق

  عکس‌های دیده نشده‌ای از جنگ تحمیلی از جبهه عراق

  پس از آغاز جنگ تحمیلی در آخرین روزهای شهریورماه 1359 عکاسان و مستندسازان ایرانی و غیر ایرانی یگانه راویان مصور مقاومتی بودند که 8 سال به طول انجامید.

 • شعر دفاع مقدس در سپهر رسانه ای کشور

  شعر دفاع مقدس در سپهر رسانه ای کشور

  تهران-ایرنا- شعر دفاع مقدس به عنوان گونه ای هنری که به امر مقدس دفاع در حوزه سرزمینی و ایدئولوژیکی می پردازد، امروز از قالب کتاب فراتر رفته و پا به حوزه های رسانه ای جدید گذاشته است که این مساله نیاز به تحلیل دارد.

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.