یکشنبه 07 بهمن 1397 23:28

مرضیه حدیدچی (دباغ) - زنی از تیره عشق و درد

مرضیه حدیدچی

بــــه ایــــن چریــــک پیــــر می اندیشــــم! بانویــــی از جنــــس قصه های شــــکوه از دودمــــان حماســــه، اگــــر چــــه همــــواره ِاســــاطیری، زنــــی ب شــــولای درد او را در خــــود پیچیــــده بــــود. گردآفریـــد و تهمینـــه و گشســـب بانو نیـــز بی گمـــان زنانـــی نـــژاده و دلیـــر بوده انـــد؛ زنانـــی ســـتیهنده و ســـترگ، رنگیـــن و ســـنگین، هـــم اهـــل رزم و هـــم پـــر از آزرم. امـــا اســـاطیر ریشـــه در هزارتـــوی تاریـــخ دارنـــد بـــا آمیـــزه ای از وهـــم و خیـــال. ا

بــــه ایــــن چریــــک پیــــر می اندیشــــم! بانویــــی از جنــــس قصه های شــــکوه از دودمــــان حماســــه، اگــــر چــــه همــــواره ِاســــاطیری، زنــــی ب شــــولای درد او را در خــــود پیچیــــده بــــود. گردآفریـــد و تهمینـــه و گشســـب بانو نیـــز بی گمـــان زنانـــی نـــژاده و دلیـــر بوده انـــد؛ زنانـــی ســـتیهنده و ســـترگ، رنگیـــن و ســـنگین، هـــم اهـــل رزم و هـــم پـــر از آزرم. امـــا اســـاطیر ریشـــه در هزارتـــوی تاریـــخ دارنـــد بـــا آمیـــزه ای از وهـــم و خیـــال.  اینـــک زنـــی بـــه تقویـــم امـــروز، زن - پهلوانـــی پـــاک و پـــاک دامـــن، شـــلاق مـــی خـــورد امـــا شـــلال گیســـو بـــه دنـــدان می کشـــید تـــا آخ نگویـــد، مگـــر در انقلابـــی کـــه بـــه 
آن مومـــن بـــود نهالکـــی خـــرد درختـــی گشـــن شـــود. دســتی بــر اســلحه و دســتی بــر گهــواره مهــر. شــاعری بایــد تــا خدای نامه نو بسازد و قهرمانش یکی هم چنین زنی،   نمی گویم با همتــی مردانــه کــه بســا مردانــی کــه در جزیــره ســرگردانی چنین جربــزه ای نیافته اند، زنــی که ســیمای یک چریــک را بــه امپراطور شــرق نماینــد. زنــی بادیــگارد از نوعــی دیگــر کــه بــه محافظــت نــور می نشــیند و مگــر نــه آن کــه شــیر نــر و مــاده نــدارد! و اینــــک ایــــن زن آرام گرفتــــه اســــت. چریکــــه ای از نــــای جــــان در ســــوگ چریکــــی پیــــر و بهــــت و ســــرگیچه ای در پیچاپیــــچ جهــــان در ســــتایش و ابهــــت زنــــی از تیــــره درد و عشــــق بــــا شناســــنامه ی؛ مرضیــــه حدیدچــــی دبــــاغ.

در صبــــح چهــــارم مهرمــــاه تــــالار خلیــــج فــــارس مــــوزه انقــــلاب اســــلامی میزبــــان چهره هــــای بســــیاری بــــود کــــه بــــرای تجلیــــل از بانویــــی انقلابــــی و مبــــارز گــــرد آمــــده بودنــــد. ایــــن مراســــم تلاشــــی بــــرای نکوداشــــت زنــــده یــــاد «مرضیــــه حدیدچی دبــــاغ» بــــود کــــه شــــرح مبــــارزات انقلابــــی او از فصل هــــای درخشــــان تاریــــخ معاصــــر اســــت. آن چه در پی خواهد آمد گزارشــــی از ایــــن مراســــم از نــــگاه خبرنــــگاران حاضــــر در ایــــن همایــــش اســــت: همایــــش «بانــــوی مبــــارز» بــــه انگیــــزه پاسداشــــت یــــک عمــــر زندگــــی سراســــر مبــــارزات و فعالیت هــــای انقلابــــی مرحــــوم مرضیه حدیدچی معروف به طاهره دباغ و بزرگداشــــت و تکریــــم این بانــــوی مبارز، با مشــــارکت ســــازمان نشــــر آثــــار و ارزش هــــای مشــــارکت زنــــان در دفــــاع مقــــدس و مــــوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همراهی  شــــهرداری تهــــران برگــــزار شــــد.۱8منطقــــه به گــــزارش خبرنگاران مراســــم رونمایی از سردیس مرحومه «مرضیه حدیدچی» (دبــــاغ) روز چهارشــــنبه چهــــارم مهرمــــاه بــــا حضور «امیر محمد فهمیده قاســــم زاده» جانشــــین رئیــــس بنیــــاد حفــــظ آثــــار و نشــــر ارزش هــــای دفــــاع مقــــدس، «زهــــرا مصطفــــوی» دبیــــر کل تشــــکل جمعیــــت زنــــان جمهــــوری اســــلامی و دبیــــرکل جمعیــــت دفاع از ملت فلســــطین ،همســــر شــــهید حســــین همدانی«محســــن رفیــــق دوســــت» اولیــــن وزیــــر ســــپاه پاســــداران انقــــلاب اســــلامی، «علــــی اصغــــر جعفــــری» 
مدیرعامــــل مــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفاع مقدس، «امیر حمیدرضا گرامی» رییس ســــازمان ادبیــــات و تاریــــخ دفــــاع مقــــدس، «مریم مجتهدزاده» رییس ســــازمان نشر آثــــار و ارزش هــــای مشــــارکت زنــــان در دفــــاع مقــــدس ،« علــــی آقــــا محمــــدی» و «امیــــر خجسته» و برخی از چهره های برجسته فرهنگــــی و سیاســــی همــــدان و خانــــواده مرحومــــه مرضیــــه حدیدچــــی در مــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس برگــــزار شــــد. در ایــــن مراســــم علی اصغــــر جعفــــری، مدیرعامــــل مــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفاع مقــــدس، بــــا اشــــاره بــــه شــــخصیت مرضیــــه حدیدچــــی اظهــــار کــــرد: مفتخریــــم کــــه در  ســــالگی انقلاب مراســــمی برای بانویی ۴0 انقلابــــی برپــــا شــــده کــــه بــــه گــــردن همگــــی ما حقــــی بــــزرگ دارد، بانــــو حدیدچــــی امام خمینــــی(ره) را تنهــــا نگذاشــــت و عمــــر بــــا برکت خــــود را بــــرای اســــلام هزینه کــــرد. اگر امروز اســــلام نــــاب در جهان می درخشــــد و ملت ایران اتفاقات خوبــــی را برای جهان اســــلام رقــــم می زننــــد، مدیــــون مبــــارزان و حضــــور بانوانــــی همچــــون مرضیــــه حدیدچــــی هســــتند کــــه حبس هــــای طولانــــی و شــــکنجه های فــــراوان را تحمــــل کرده انــــد. او افــــزود: امــــروز جمهــــوری اســــلامی ایــــران در اوج قــــدرت و تأثیرگــــذاری اســــت. امــــروز دشــــمنان انقــــلاب ناامیدتــــر از قبــــل هســــتند. همچنیــــن بــــدون حضــــور و مشــــارکت جمهــــوری اســــلامی ایــــران هیــــچ تحولــــی بــــه ثمــــر نخواهــــد نشســــت. 
اگــــر دفــــاع مقــــدس نبــــود، امــــروز دشــــمنان طمــــع بیشــــتری بــــه ایــــن کشــــور داشــــتند و آن ها فهمیدند تــــوان رویارویی با جوانان ایرانــــی را ندارنــــد. نطــــق باصلابــــت ریاســــت جمهــــوری را در ســــازمان ملــــل متحــــد و در مقابــــل شــــوی رئیس جمهــــور آمریــــکا را هــــم در ایــــن ســــازمان مشــــاهده کردیــــد کــــه تمســــخر همــــگان را برانگیخــــت. همــــه این هــــا را مدیــــون کســــانی همچــــون خانم حدیدچــــی هســــتیم. جعفری اظهــــار کرد: امــــروز مــــوزه دفــــاع مقــــدس بــــه ســــردیس ایــــن بانــــو مزیــــن می شــــود. ایــــن بانــــو هــــم در مجاهدت هــــای انقــــلاب و هــــم در رزم و دفــــاع مقــــدس هــــم دوش مــــردان مبــــارزه کــــرد. امیــــدوارم دینمــــان را بــــه ایــــن بانــــوی جمهــــوری اســــلامی ادا کــــرده باشــــیم. در اواســــط برنامــــه کلیپــــی از زندگــــی خواهــــر طاهــــره دبــــاغ پخــــش شــــد کــــه نظــــر همگان را جلــــب کــــرد؛ در ایــــن کلیــــپ خاطراتــــی از ایــــن بانــــوی مبــــارز در لبنــــان و ســــوریه بــــه گنجانــــده شــــده بــــود. در بخشــــی از ایــــن کلیــــپ عنــــوان شــــد: ایشــــان در دوره پایانــــی مبــــارزه و در آســــتانه پیــــروزی انقــــلاب اســــلامی بــــه امــــام خمینــــی گفــــت: امروزه فلسطین اســــیر ظلم و ستم رژیمی غاصــــب اســــت آیــــا شــــما اجــــازه هم رزمــــی بــــا آن هــــا را بــــه مــــا می دهیــــد؟ و امــــام در جواب این بانــــوی مبارز فرمودنــــد: هرکجا کــــه ظلمــــی بیــــداد کنــــد کــــه مجاهــــدت لازم اســــت و نیــــازی بــــه فتــــوا نیســــت. امیــــر ســــرتیپ محمــــد فهمیــــده قاســــم زاده جانشــــین بنیــــاد حفــــظ آثــــار و نشــــر ارزش هــــای دفــــاع مقــــدس در ایــــن مراســــم گفــــت: خــــدا را شــــاکریم در چهلمیــــن ســــال پیــــروزی انقــــلاب اســــلامی بــــا یکپارچگــــی نیروهــــای نظامــــی و مردمــــی روبــــه رو هســــتیم و ایــــن مهــــم را تجلیــــل و تکریــــم می کنیــــم و خوشــــحالیم کــــه زنــــان نیــــز در ایــــن حماســــه  تــــن 25 حضــــور داشــــته اند. او بــــه شــــهادت از مــــردم مظلــــوم و بی دفــــاع اهــــواز کــــه در نخســــتین روز هفتــــه دفــــاع مقــــدس شــــهید و مجــــروح شــــدند اشــــاره کــــرد و گفــــت: دنیــــا بایــــد بدانــــد کــــه انقــــلاب ایــــن شــــهادت ها را یــــک ایثــــار الهــــی می دانــــد. فهمیــــده گفــــت: در صحنه هــــای مختلــــف سیاســــی بــــا اوج اقتــــدار و بــــه پشــــتوانه مــــردم و رهبــــری پاســــخی محکم بــــه اســــتکبار جهانی می دهیم. ما ارادت خود را خدمت خانواده حدیدچــــی تقدیم می کنیم. امیدوار هســــتم مــــوزه دفــــاع مقــــدس و حفــــظ نشــــر آثــــار نیــــز ایــــن برگ هــــای زریــــن انقــــلاب را حفــــظ کنــــد. او همچنین مجتهدزاده، ریاست سازمان نشــــر آثــــار و ارزش هــــای مشــــارکت زنــــان را اســــوه صبــــر دانســــت و گفــــت: ایــــن ســــازمان یکــــی از ســــازمان های پویــــا و خــــوب دفــــاع مقــــدس اســــت و بــــه نوبــــه خــــود از تمــــام زنــــان و افــــرادی کــــه در ایــــن حــــوزه فعــــال هســــتند تشــــکر می کنــــم. او بــــا اشــــاره بــــه نقــــش زنــــان در عاشــــورا و تاثیرگــــذاری کــــه بــــر مــــردان داشــــتند، گفــــت: امــــام حســــین (ع) بــــا این کــــه می دانســــت بــــه شــــهادت می رســــد امــــا خانــــواده خــــود را بــــا خــــود همــــراه کــــرد. حرکــــت انقلابــــی، احیــــای دیــــن بــــا شــــعار امــــر بــــه معــــروف و نهــــی از منکــــر را آغــــاز کــــرد. درواقــــع امــــام حســــین(ع) ایــــن انقــــلاب را بــــه خانــــواده خــــود ســــپرد. فهمیده تصریــــح کــــرد: خانــــم حدیدچــــی، ایــــن بانــــوی بزرگ شجاع و باغیرت، که الگوی ماندگاری از انقــــلاب اســــلامی اســــت، توانســــت نقــــش خــــود را بــــه خوبــــی ایفــــا کنــــد و بــــا غیــــرت در 
فرماندهــــی نظامــــی و در راس امــــور سیاســــی و مجلــــس قــــرار گرفــــت. او می توانــــد الگویــــی زیبــــا و مانــــدگار برای دختــــران انقلاب و نســــل جدیــــد باشــــد. ایــــن مراســــم بــــا حضــــور شــــادی (معــــاون بنیــــاد نشــــر آثــــار و ارزش هــــای مشــــارکت زنان) و شــــعرخوانی ادامــــه یافــــت. رفیــــق دوســــت، اولین وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس لجستیک و تدارکات سپاه پاسداران در ســــال های دفــــاع مقــــدس دیگــــر ســــخنران ایــــن مراســــم بــــود کــــه گفــــت: اولیــــن کســــی کــــه بعــــد از پیدایــــش اســــلام شــــهید شــــد یــــک زن بــــود که نامــــش ســــمیه بــــود. او ادامــــه داد: زن در تاریــــخ اســــلام در بزنگاه هــــا حضــــور دارد و تاریــــخ تــــا زمانــــی کــــه هســــت مطمئــــن اســــت کــــه کربــــلا در کربــــلا می مانــــد اگــــر زینــــب نبــــود. رفیق دوست در خصوص مرضیه حدیدچی معتقد بود کــــه: دبــــاغ ولایــــت را خــــوب فهمید و ولایتمــــدار بود. هــــر چنــــد او بعد از فــــوت امام 
در برخــــی از مواقــــع منتقــــد شــــرایط بــــود امــــا ولایتمــــداری را کنــــار نگذاشــــت چراکه معتقد بــــود بقــــای انقــــلاب بــــه ولایــــت اســــت. بخــــش پایانــــی ایــــن همایــــش ساســــان والــــی زاده معــــاون فرهنگــــی مــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس یادداشــــت کوتاهــــی را در ســــوگ ایــــن زن مبــــارز خوانــــد و ســــپس بــــا حضــــور خانــــواده مرحــــوم دبــــاغ و مســــئولان فرهنگــــی حاضــــر در همایــــش از ســــردیس ایــــن بانوی انقلابی و محافظ و یار دیرین حضرت امــــام (ره) و کتــــاب صوتــــی زندگــــی ایشــــان و نیــــز پرتــــره ای نفیــــس از چهــــره ایــــن زن انقلابــــی رونمایــــی شــــد. در ایــــن همایــــش میزگــــردی بــــا حضــــور اعضــــای خانــــواده مرحــــوم دبــــاغ بــــا موضــــوع تبییــــن مبــــارزات انقلابــــی ایشــــان برگــــزار شــــد. شــــعر خوانــــی شــــاعران انقــــلاب در وصــــف مرحــــوم دبــــاغ و نمایــــش فیلــــم دربــــاره زندگــــی و مبــــارزات ایشــــان از دیگــــر بخش های ایــــن همایــــش بــــود.

بیشتر بخوانید

 • بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌ 70 اوج سینمای انسانی

  بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌ 70 اوج سینمای انسانی

  سینمای دفاع مقدس قدمتی سی و هفت ساله داشته و بخش مهمی از تولیدات سینمای ایران را در تمامی این سال‌ها به خود اختصاص داده است. سینمایی که مردم ایران با پوست و گوشت و استخوان خود آن را لمس کرده و خاطرات زیادی از آن دارند. آن‌چه می‌آید گزارشی است در ادامه شماره‌های قبلی «سرو» که پس از پرداختن به شکل‌گیری و تطور این سینما در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 حالا به سراغ نیمه‌ی دوم دهه هفتاد رفته که از قضا سال‌های بسیار مهم، همراه با فیلم‌هایی جریان‌ساز همچون آژانس شیشه‌ای و قارچ سمی است.

 • بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

  بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

  جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قبا به نام جشنواره فیلم دفاع مقدس به صورت هفته فیلم در محوطه پارك دانشجو و تئاتر شهر تهران برگزار می گردید. 31 شهریورماه سال 1362 زمانی که کشور درگیر جنگ با رژیم بعث عراق بود و شرایط سختی از لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی بر کشور حاکم بود، حسین وخشوری چراغ این جشنواره را روشن کرد و به عنوان اولین دبیر جشنواره لقب گرفت.

 • تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 • کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  زمانی بود که پیامبر به یاران خود فرمودند کتاب خدا را با صوت زیبا بخوانید تا همگان بشنوند، به این ترتیب شنیدن این کتاب برای همگان میسر شد، نابینا و بینا، با سواد و بی سواد، خردسال و بزرگسال و نهایتا پرمشغله و بیکار. در طول روز زمان های زیادی را داریم برای کارهایی که موازات هم انجام می شوند؛ در حال رانندگی یا کار با سیستم رایانه ای موسیقی گوش می دهیم، در حین انجام کارهای منزل به تلویزیون نظری داریم یا رادیو هم گوش می کنیم و کارهایی از این دست. حالا اما زمینه هایی فراهم شده که چیزهای دیگری را هم تج

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.