چهارشنبه 10 بهمن 1397 00:14

تازه های نشر

تازه های نشر

انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس، مقطعـــی مهـــم، اثرگـــذار و سرنوشـــت ســـاز در تاریـــخ درخشـــان ایـــران زمیـــن و ســـرمایه ای عظیـــم از میراث فکـــری، فرهنگـــی و تمدنی کشـــور عزیزمان اســـت که باید به درســـتی معرفی شـــود و برای نســـل های آینده محفوظ و مانـــدگار بمانـــد. مراکـــزی همچـــون مـــوزه انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس کـــه ویژگی هـــای کم نظیـــر و کارکـــردی فـــرا ملـــی، فـــرا جناحـــی و فـــرا دســـتگاهی دارنـــد می تواننـــد پیشـــتاز تحقـــق ایـــن ر

انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس، مقطعـــی مهـــم، اثرگـــذار و سرنوشـــت ســـاز در تاریـــخ درخشـــان ایـــران زمیـــن و ســـرمایه ای عظیـــم از میراث فکـــری، فرهنگـــی و تمدنی کشـــور عزیزمان اســـت که باید به درســـتی معرفی شـــود و برای نســـل های آینده محفوظ و مانـــدگار بمانـــد. مراکـــزی همچـــون مـــوزه انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس کـــه ویژگی هـــای کم نظیـــر و کارکـــردی فـــرا ملـــی، فـــرا جناحـــی و فـــرا دســـتگاهی دارنـــد می تواننـــد پیشـــتاز تحقـــق ایـــن رســـالت تاریخی و ملـــی باشـــند.یکی از ظرفیت هـــای راهبـــردی مـــوزه کـــه می توانـــد ایـــن مأموریـــت خطیـــر را بـــا ظرافـــت، هنرمنـــدی و مانایـــی انجـــام دهـــد، حـــوزه نشـــر، کتـــاب و مطالعـــه اســـت. 
از ایـــن رو، انتشـــارات مـــوزه بـــا درک ایـــن مســـئولیت ســـنگین و حساســـیت های مترتـــب بـــر آن، بـــه تدویـــن و انتشـــار مفاهیـــم اصیل و نـــاب انقلاب اســـلامی و دفـــاع مقدس و فرهنـــگ مقاومت همت گماشـــته و می کوشـــد آثاری فاخر و در تـــراز مخاطبان فهیم و علاقه منـــد بـــه ایـــن راه پـــر افتخـــار ارائـــه نمایـــد.  عنـــوان دیگـــر از تازه هـــای نشـــر 6در ایـــن شـــماره نیـــز بـــه معرفـــی مـــوزه انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس می پردازیـــم .

خورشید مهر

زندگی نامــــه جانبــــاز شــــهید عبــــاس مهــــری؛ تالیــــف: حســــین یاقوتــــی و بهــــرام مــــرادی؛ بازنویســــی: امیرمحمــــد عبــــاس نــــژاد ایــــن کتــــاب زندگینامــــه و خاطــــرات خانــــواده، همرزمــــان و دوســــتان جانبــــاز شــــهید ســــردار عبــــاس مهــــری، اســــتاد دانشــــکده دافــــوس دانشــــگاه جامــــع امــــام حســــین علیــــه الســــلام اســــت کــــه مشــــتمل بــــر دوران حضــــور وی در جبهه هــــای جنــــگ و دوران فعالیــــت پــــس از آن اســــت. ایــــن اثــــر در بنیــــاد حفــــظ آثــــار و نشــــر ارزش هــــای دفــــاع مقــــدس تدویــــن شــــده و در مــــوزه بازنویســــی، ویرایــــش ادبــــی و آمــــاده انتشــــار  صفحــــه بــــه دوســــتداران 220شــــده اســــت. کتــــاب در قطــــع رقعــــی و خاطــــرات دوران جنــــگ ارائــــه شــــده اســــت.
سناریوسازی، شیوه تدوین سناریو برای طراحی موزه ها
گردآوری و تألیف: محمدرضا جواهری ایــــن کتــــاب مجموعــــه ای از شــــیوه های تدویــــن ســــناریو و ترســــیم و تعییــــن محتــــوا بــــرای طراحــــی موزه هاســــت و نویســــنده آن یکــــی از پیشکســــوتان رشــــته طراحــــی مــــوزه اســــت کــــه عــــلاوه بــــر تجربــــه عملــــی در راه انــــدازی موزه هــــا، بــــه تدریــــس در ایــــن زمینــــه اشــــتغال دارد. ایــــن کتــــاب کــــه می توانــــد منبــــع مناســــبی بــــرای دانشــــجویان رشــــته های مــــوزه داری و طراحــــی مــــوزه باشــــد در قطــــع رقعــــی و در  تومــــان منتشــــر شــــده و بــــه علاقمنــــدان 128صفحــــه بــــا قیمــــت 20000 تومان عرضــــه گردیــــده اســــت.

روزهای به یاد ماندنی

خاطــــرات جانبــــاز ارتشــــی جمشــــید وظیفــــه دوســــت؛ نویســــنده: محبوبــــه زارع در این کتاب خاطرات راوی از دوران حضورش در جبهه های جنــــگ کــــه ابعــــاد مختلــــف پیــــش از جبهــــه، وقایــــع جبهــــه و پــــس از جنــــگ را یــــادآوری کــــرده بــــا مخاطبــــان خــــود ســــخن گفتــــه اســــت. کتاب روایتگر گوشــــه ای از رشادت ها و جانفشــــانی های نیروهای ارتــــش جمهــــوری اســــلامی در دوران دفــــاع مقــــدس اســــت و از زبان یکــــی از رزمنــــدگان ارتشــــی کــــه خــــود بســــیاری از اتفاقــــات آن دوران را تجربــــه کــــرده بــــه قلــــم درآمــــده اســــت. کتــــاب در قطــــع رقعــــی و  تومــــان روانــــه بــــازار شــــده اســــت.376صفحــــه بــــه قیمــــت 40000روانــــه بــــازار شــــده اســــت.

انقلاب، جنگ و تحولات اجتماعی در ادبیات داستانی ایران
 تالیف: دکتر محمد حنیف ایــــن کتــــاب مجموعــــه مقالاتــــی از آقــــای دکتــــر محمــــد حنیــــف برنــــده جوایــــز متعــــدد ادبــــی و نویســــنده کتــــب و مقــــالات مختلــــف در حــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس اســــت کــــه ادبیــــات داســــتانی انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس را در دهــــه اول انقــــلاب و دوره پــــس از آن نقــــد و بررســــی کــــرده و یــــک دورنمایــــی کلــــی از وضعیــــت ادبیــــات داســــتانی ایــــران در دورۀ پــــس از جنــــگ را ارائــــه 540 صفحــــه بــــه قیمــــت می کنــــد. ایــــن کتــــاب در قطــــع وزیــــری و در50000  ریــــال بــــه بــــازار نشــــر عرضــــه شــــده اســــت.

رزم یاران

شاعر: کریم کاظمی؛ مقدمه و ویرایش ادبی: عباس کیقبادی این کتاب شامل اشعاری حماسی است که به سبک و وزن شاهنامه فردوسی و مانند سایر رزم نامه های کهن فارسی در قالب مثنوی سروده شده و شرحی از انقلاب اسلامی و دوران دفاع را بیان کرده است. شاعر شـعر خود را از کتاب سـیری در جنگ، تألیف محمـد درودیان برگرفته و کوشـیده تاریخ دفاع مقدس را آنگونه که ثبت شـده به نظـم درآورد. عباس کیقبادی شـاعر جـوان و متبحـر نیز ایـن اشـعار را ویرایـش ادبی  صفحه به 2300 در بیش از ً جلد وزیری و جمعا5کرده اسـت. کتاب در  تومان منتشر شده است.300000قیمت 

مرد من

نویسنده: محسن محمدی؛ تصویرگر: سید ایمان نوری نجفی ایــــن کتــــاب داســــتان واره ای اســــت در قالــــب نامه هــــای یــــک زن جــــوان بــــه همســــرش کــــه در دفــــاع از حــــرم حضــــرت زینــــب (س) در ســــوریه بــــه شــــهادت رســــیده اســــت. ایــــن اثــــر بــــا تصویرگــــری ویــــژه و متعــــددی همــــراه اســــت کــــه ســــبک متفاوتــــی از دیگــــر آثــــار منتشــــر شــــده در مــــوزه بــــه شــــمار مــــی رود و آن را  نوجوانــــان و بانــــوان جــــذاب کــــرده اســــت. ًبــــرای مخاطبــــان و خصوصــــا صفحــــه اســــت در قطــــع رقعــــی و بــــا قیمــــت ۹6ایــــن کتــــاب کــــه دارای 10000 تومــــان بــــه علاقه منــــدان عرضــــه شــــده اســــت

بیشتر بخوانید

 • بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌ 70 اوج سینمای انسانی

  بررسی سینمای دفاع مقدس در دهه‌ 70 اوج سینمای انسانی

  سینمای دفاع مقدس قدمتی سی و هفت ساله داشته و بخش مهمی از تولیدات سینمای ایران را در تمامی این سال‌ها به خود اختصاص داده است. سینمایی که مردم ایران با پوست و گوشت و استخوان خود آن را لمس کرده و خاطرات زیادی از آن دارند. آن‌چه می‌آید گزارشی است در ادامه شماره‌های قبلی «سرو» که پس از پرداختن به شکل‌گیری و تطور این سینما در دهه 60 و نیمه اول دهه 70 حالا به سراغ نیمه‌ی دوم دهه هفتاد رفته که از قضا سال‌های بسیار مهم، همراه با فیلم‌هایی جریان‌ساز همچون آژانس شیشه‌ای و قارچ سمی است.

 • بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

  بررسی روند کلی جشنواره مقاومت از بدو تأسیس تاکنون؛ فیلم بعلاوه مقاومت

  جشنواره بین المللی فیلم مقاومت قبا به نام جشنواره فیلم دفاع مقدس به صورت هفته فیلم در محوطه پارك دانشجو و تئاتر شهر تهران برگزار می گردید. 31 شهریورماه سال 1362 زمانی که کشور درگیر جنگ با رژیم بعث عراق بود و شرایط سختی از لحاظ نیروی انسانی و منابع مالی بر کشور حاکم بود، حسین وخشوری چراغ این جشنواره را روشن کرد و به عنوان اولین دبیر جشنواره لقب گرفت.

 • تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

  تازه های نشر انتشارات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 • کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  کتاب های صوتی، متفاوت از کتاب چاپی گاهی باید با گوش خواند و با چشم شنید

  زمانی بود که پیامبر به یاران خود فرمودند کتاب خدا را با صوت زیبا بخوانید تا همگان بشنوند، به این ترتیب شنیدن این کتاب برای همگان میسر شد، نابینا و بینا، با سواد و بی سواد، خردسال و بزرگسال و نهایتا پرمشغله و بیکار. در طول روز زمان های زیادی را داریم برای کارهایی که موازات هم انجام می شوند؛ در حال رانندگی یا کار با سیستم رایانه ای موسیقی گوش می دهیم، در حین انجام کارهای منزل به تلویزیون نظری داریم یا رادیو هم گوش می کنیم و کارهایی از این دست. حالا اما زمینه هایی فراهم شده که چیزهای دیگری را هم تج

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.