چهارشنبه 10 بهمن 1397 00:14

تازه های نشر

تازه های نشر

انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس، مقطعـــی مهـــم، اثرگـــذار و سرنوشـــت ســـاز در تاریـــخ درخشـــان ایـــران زمیـــن و ســـرمایه ای عظیـــم از میراث فکـــری، فرهنگـــی و تمدنی کشـــور عزیزمان اســـت که باید به درســـتی معرفی شـــود و برای نســـل های آینده محفوظ و مانـــدگار بمانـــد. مراکـــزی همچـــون مـــوزه انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس کـــه ویژگی هـــای کم نظیـــر و کارکـــردی فـــرا ملـــی، فـــرا جناحـــی و فـــرا دســـتگاهی دارنـــد می تواننـــد پیشـــتاز تحقـــق ایـــن ر

انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس، مقطعـــی مهـــم، اثرگـــذار و سرنوشـــت ســـاز در تاریـــخ درخشـــان ایـــران زمیـــن و ســـرمایه ای عظیـــم از میراث فکـــری، فرهنگـــی و تمدنی کشـــور عزیزمان اســـت که باید به درســـتی معرفی شـــود و برای نســـل های آینده محفوظ و مانـــدگار بمانـــد. مراکـــزی همچـــون مـــوزه انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس کـــه ویژگی هـــای کم نظیـــر و کارکـــردی فـــرا ملـــی، فـــرا جناحـــی و فـــرا دســـتگاهی دارنـــد می تواننـــد پیشـــتاز تحقـــق ایـــن رســـالت تاریخی و ملـــی باشـــند.یکی از ظرفیت هـــای راهبـــردی مـــوزه کـــه می توانـــد ایـــن مأموریـــت خطیـــر را بـــا ظرافـــت، هنرمنـــدی و مانایـــی انجـــام دهـــد، حـــوزه نشـــر، کتـــاب و مطالعـــه اســـت. 
از ایـــن رو، انتشـــارات مـــوزه بـــا درک ایـــن مســـئولیت ســـنگین و حساســـیت های مترتـــب بـــر آن، بـــه تدویـــن و انتشـــار مفاهیـــم اصیل و نـــاب انقلاب اســـلامی و دفـــاع مقدس و فرهنـــگ مقاومت همت گماشـــته و می کوشـــد آثاری فاخر و در تـــراز مخاطبان فهیم و علاقه منـــد بـــه ایـــن راه پـــر افتخـــار ارائـــه نمایـــد.  عنـــوان دیگـــر از تازه هـــای نشـــر 6در ایـــن شـــماره نیـــز بـــه معرفـــی مـــوزه انقـــلاب اســـلامی و دفـــاع مقـــدس می پردازیـــم .

خورشید مهر

زندگی نامــــه جانبــــاز شــــهید عبــــاس مهــــری؛ تالیــــف: حســــین یاقوتــــی و بهــــرام مــــرادی؛ بازنویســــی: امیرمحمــــد عبــــاس نــــژاد ایــــن کتــــاب زندگینامــــه و خاطــــرات خانــــواده، همرزمــــان و دوســــتان جانبــــاز شــــهید ســــردار عبــــاس مهــــری، اســــتاد دانشــــکده دافــــوس دانشــــگاه جامــــع امــــام حســــین علیــــه الســــلام اســــت کــــه مشــــتمل بــــر دوران حضــــور وی در جبهه هــــای جنــــگ و دوران فعالیــــت پــــس از آن اســــت. ایــــن اثــــر در بنیــــاد حفــــظ آثــــار و نشــــر ارزش هــــای دفــــاع مقــــدس تدویــــن شــــده و در مــــوزه بازنویســــی، ویرایــــش ادبــــی و آمــــاده انتشــــار  صفحــــه بــــه دوســــتداران 220شــــده اســــت. کتــــاب در قطــــع رقعــــی و خاطــــرات دوران جنــــگ ارائــــه شــــده اســــت.
سناریوسازی، شیوه تدوین سناریو برای طراحی موزه ها
گردآوری و تألیف: محمدرضا جواهری ایــــن کتــــاب مجموعــــه ای از شــــیوه های تدویــــن ســــناریو و ترســــیم و تعییــــن محتــــوا بــــرای طراحــــی موزه هاســــت و نویســــنده آن یکــــی از پیشکســــوتان رشــــته طراحــــی مــــوزه اســــت کــــه عــــلاوه بــــر تجربــــه عملــــی در راه انــــدازی موزه هــــا، بــــه تدریــــس در ایــــن زمینــــه اشــــتغال دارد. ایــــن کتــــاب کــــه می توانــــد منبــــع مناســــبی بــــرای دانشــــجویان رشــــته های مــــوزه داری و طراحــــی مــــوزه باشــــد در قطــــع رقعــــی و در  تومــــان منتشــــر شــــده و بــــه علاقمنــــدان 128صفحــــه بــــا قیمــــت 20000 تومان عرضــــه گردیــــده اســــت.

روزهای به یاد ماندنی

خاطــــرات جانبــــاز ارتشــــی جمشــــید وظیفــــه دوســــت؛ نویســــنده: محبوبــــه زارع در این کتاب خاطرات راوی از دوران حضورش در جبهه های جنــــگ کــــه ابعــــاد مختلــــف پیــــش از جبهــــه، وقایــــع جبهــــه و پــــس از جنــــگ را یــــادآوری کــــرده بــــا مخاطبــــان خــــود ســــخن گفتــــه اســــت. کتاب روایتگر گوشــــه ای از رشادت ها و جانفشــــانی های نیروهای ارتــــش جمهــــوری اســــلامی در دوران دفــــاع مقــــدس اســــت و از زبان یکــــی از رزمنــــدگان ارتشــــی کــــه خــــود بســــیاری از اتفاقــــات آن دوران را تجربــــه کــــرده بــــه قلــــم درآمــــده اســــت. کتــــاب در قطــــع رقعــــی و  تومــــان روانــــه بــــازار شــــده اســــت.376صفحــــه بــــه قیمــــت 40000روانــــه بــــازار شــــده اســــت.

انقلاب، جنگ و تحولات اجتماعی در ادبیات داستانی ایران
 تالیف: دکتر محمد حنیف ایــــن کتــــاب مجموعــــه مقالاتــــی از آقــــای دکتــــر محمــــد حنیــــف برنــــده جوایــــز متعــــدد ادبــــی و نویســــنده کتــــب و مقــــالات مختلــــف در حــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس اســــت کــــه ادبیــــات داســــتانی انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس را در دهــــه اول انقــــلاب و دوره پــــس از آن نقــــد و بررســــی کــــرده و یــــک دورنمایــــی کلــــی از وضعیــــت ادبیــــات داســــتانی ایــــران در دورۀ پــــس از جنــــگ را ارائــــه 540 صفحــــه بــــه قیمــــت می کنــــد. ایــــن کتــــاب در قطــــع وزیــــری و در50000  ریــــال بــــه بــــازار نشــــر عرضــــه شــــده اســــت.

رزم یاران

شاعر: کریم کاظمی؛ مقدمه و ویرایش ادبی: عباس کیقبادی این کتاب شامل اشعاری حماسی است که به سبک و وزن شاهنامه فردوسی و مانند سایر رزم نامه های کهن فارسی در قالب مثنوی سروده شده و شرحی از انقلاب اسلامی و دوران دفاع را بیان کرده است. شاعر شـعر خود را از کتاب سـیری در جنگ، تألیف محمـد درودیان برگرفته و کوشـیده تاریخ دفاع مقدس را آنگونه که ثبت شـده به نظـم درآورد. عباس کیقبادی شـاعر جـوان و متبحـر نیز ایـن اشـعار را ویرایـش ادبی  صفحه به 2300 در بیش از ً جلد وزیری و جمعا5کرده اسـت. کتاب در  تومان منتشر شده است.300000قیمت 

مرد من

نویسنده: محسن محمدی؛ تصویرگر: سید ایمان نوری نجفی ایــــن کتــــاب داســــتان واره ای اســــت در قالــــب نامه هــــای یــــک زن جــــوان بــــه همســــرش کــــه در دفــــاع از حــــرم حضــــرت زینــــب (س) در ســــوریه بــــه شــــهادت رســــیده اســــت. ایــــن اثــــر بــــا تصویرگــــری ویــــژه و متعــــددی همــــراه اســــت کــــه ســــبک متفاوتــــی از دیگــــر آثــــار منتشــــر شــــده در مــــوزه بــــه شــــمار مــــی رود و آن را  نوجوانــــان و بانــــوان جــــذاب کــــرده اســــت. ًبــــرای مخاطبــــان و خصوصــــا صفحــــه اســــت در قطــــع رقعــــی و بــــا قیمــــت ۹6ایــــن کتــــاب کــــه دارای 10000 تومــــان بــــه علاقه منــــدان عرضــــه شــــده اســــت

بیشتر بخوانید

 • اطلاعاتی از فیلم های جشنواره فجر

  اطلاعاتی از فیلم های جشنواره فجر

  معرفی فیلم های جشنواره فجر به همراه خلاصه داستان و بازیگران و کارگردان اثر:

 • ۶ کتاب دفاع مقدس که توانسته در این سال‌ها توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.

  ۶ کتاب دفاع مقدس که توانسته در این سال‌ها توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.

  به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حال این روز‌های شهر، حال فداکاری و رشادت است چه در دشت کربلا و چه در خرمشهر. در این گزارش سعی کرده ایم تا با معرفی کتاب‌هایی در زمینه دفاع مقدس با زندگی لاله‌های خرمشهر و زندگی خانواده‌های صبورشان بیشتر آشنا شویم.

 • «اینک شوکران»؛ روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی

  «اینک شوکران»؛ روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی

  مجموعه شش جلدی «اینک شوکران» روایتی از زندگی شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است که توسط انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.

 • نقد و بررسی "ر" و داستان بوسنی، کتاب برگزیده جایزه جلال آل احمد

  نقد و بررسی "ر" و داستان بوسنی، کتاب برگزیده جایزه جلال آل احمد

  کتــــاب «ر» نوشــــته مریــــم بــــرادران داســــتان زندگی نامــــه رســــول حیــــدری (مجیــــد منتظــــری) اولیــــن شــــهید ایــــران در بوســــنی و هرزگویــــن اســــت. ایــــن کتاب چندی پیش در سه شــــنبه های کتاب موزه انقلاب اســــلامی و دفاع مقــــدس نقــــد و بررســــی شــــد. در ایــــن شــــماره بــــه کتــــاب «ر» پرداخته ایــــم و داســــتان بوســــنی را پــــس از ســــال ها روایــــت کرده ایــــم.

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.