پنجشنبه 04 بهمن 1397 00:07

موزه های فوق پیوسته، رویكردهای نـو، مردمان نـو

موزه فوق پیوسته

بــــرای هــــزاران ســــال، تنهــــا شــــکل ارتباطــــات مــــردم بــــه صــــورت رو ســــال قبــــل بــــا اختــــراع خــــط، لــــزوم نزدیکــــی 6000در رو بــــود. از حــــدود مــــردم بــــه یکدیگــــر بــــرای برقــــراری ارتبــــاط تــــا حــــدودی کمتــــر شــــد و در قــــرن بیســــتم میــــلادی (عصــــر اطلاعــــات یــــا عصــــر دیجیتــــال) کــــه الفبــــای کلمــــات تبدیــــل بــــه صفــــر و یــــك شــــدند دیگــــر هیــــچ نیــــازی بــــه نزدیکــــی فیزیکــــی افــــراد جهــــت

بــــرای هــــزاران ســــال، تنهــــا شــــکل ارتباطــــات مــــردم بــــه صــــورت رو  ســــال قبــــل بــــا اختــــراع خــــط، لــــزوم نزدیکــــی 6000در رو بــــود. از حــــدود مــــردم بــــه یکدیگــــر بــــرای برقــــراری ارتبــــاط تــــا حــــدودی کمتــــر شــــد و در قــــرن بیســــتم میــــلادی (عصــــر اطلاعــــات یــــا عصــــر دیجیتــــال) کــــه الفبــــای کلمــــات تبدیــــل بــــه صفــــر و یــــك شــــدند دیگــــر هیــــچ نیــــازی بــــه نزدیکــــی فیزیکــــی افــــراد جهــــت برقــــراری ارتبــــاط نبــــود؛ چنا نکــــه کــــره (۱) زمیــــن را در حــــد یــــك دهکــــده  کوچــــك پنداشــــتند. امــــا بــــا شــــروع قــــرن بیســــت و یکــــم به طــــور مشــــخص در ســــال 2001 و پــــس از ظهــــور فناوری هــــای پیشــــرفته تر و ســــریع تر مفهــــوم  جدیــــدی بــــرای توصیــــف پیچیدگــــی و گســــتردگی ارتباطــــات امــــروز دنیــــا بــــه نــــام "بیــــش پیوســــتگی" یــــا "فــــوق پیوســــتگی" ابــــداع شــــد (2) و گویــــی جهــــان در قــــرن حاضــــر حتــــی از آن دهکــــده قــــرن بیســــتمی نیــــز کوچك تــــر شــــده اســــت. بیــــش پیوســــتگی اصطلاحــــی اســــت کــــه بــــرای اولیــــن بــــار توســــط دو  اندیشــــمند علوم اجتماعــــی کانادایــــی به نام هــــای آنابــــل کوان هاس(3) و بــــری ولمــن (4) پــــس از مطالعات شــــان پیرامــــون روابط انسان-انســــان و انسان-ماشــــین در جوامــــع و ســــازمان های شــــبکه محور بــــه کار رفــــت کــــه شــــامل طیــــف وســــیعی از ابزارهــــای ارتباطــــی ماننــــد ایمیــــل، پیام رســــان ها، تلفــــن، ارتباطــــات رو در رو و... می شــــود. بیــــش پیوســــتگی در علــــوم رایانــــه ای نیــــز بــــه وضعیتــــی اطــــلاق می شــــود کــــه برقــــراری ارتبــــاط تنهــــا بــــه شــــرط قــــرار گرفتــــن در شــــبکه ای کــــه خــــود آن شــــبکه بــــه شــــبکه های دیگــــری نیــــز مرتبــــط باشــــد امــــکان پذیــــر اســــت و بدیهــــی اســــت کــــه برقــــراری چنیــــن ارتباطــــی نیازمنــــد ملزوماتــــی از جملــــه پهنــــای بانــــد بــــالا، ســــخت افــــزار قدرتمنــــد و اپلیکیشــــن های پیشــــرفته اســــت. در ارتــــش آمریــــکا، بیــــش پیوســــتگی بــــه مفهــــوم حالتــــی اســــت کــــه در آن همــــه عناصــــر نظامــــی در صحنــــه نبــــرد بــــه وســــیله تجهیــــزات دیجیتــــال بــــا یکدیگــــر مرتبــــط هســــتند و در علــــم پزشــــکی نیــــز بــــرای توصیــــف نحــــوه ارتباطــــات پیچیــــده میلیاردهــــا میلیــــارد نورون هــــای مغــــزی بــــه کار مــــی رود.  نیز تلاشی است برای شعار سال شورای بین المللی موزه ها 2018تشــویق موزه ها بــه کوشــش برای عقــب نمانــدن از قطــار سریع الســیر دگرگونــی ارتباطــات در جنبه هــای مختلــف زندگــی در دنیــای امــروز. ایــن شــعار در بر گیرنــده ســه مفهوم اصلی اســت:
1. بیش پیوستگی بدون تردیــد این کلمــه کلیــدواژه این شــعار اســت. ایــن اصطلاح مســتقیما به گوناگونی و تعدد روشــهای ارتباطی امــروز اشــاره دارد.  ،برای عینیت بخشیدن به این مفهوم انتزاعی در پوستر سال 2018 ایکوم با هوشمندی خاصی کدQR استفاده کرده است که به طور از همزمان هــم به مفهوم تنــوع و هم به مفهــوم محدودیــت ناپذیری ارتباطــات پیشــرفته امــروز می پــردازد. در مــورد موزه هــا، اصــولا ســه نــوع ارتبــاط را می تــوان تصــور نمــود: فــرد بــا فرد، فــرد بــا شــیء، شــیء بــا فــرد. تکنولوژی های جدید هر ســه نــوع ایــن ارتباطــات را متحول کرده و گویی دیوارهای موزه ها در حال فرو ریختن هستند و موزه ها از یــك فضــای فیزیکــی محصــور بــه صــورت یــك جریــان ســیال در دل جوامع در حــال رســوخ اند. امـــا منتقـــدان بیـــش پیوســـتگی همـــواره بـــا نوعـــی بدبینـــی بـــه  2012 ایـــن پدیـــده نگریســـته اند. بـــه طـــور اخـــص در اجـــلاس ســـال  بســـیاری از کارشناســـان بـــا نگرانـــی از (6) مجمع جهانـــی اقتصـــاد پیامدهـــای منفـــی و خطـــرات زندگـــی در چنیـــن دنیایـــی از جملـــه حمـــلات مرگ بـــار ســـایبری، از بیـــن رفتـــن حریـــم شـــخصی افـــراد، بـــی کاری و تبعـــات منفـــی اقتصـــادی و اجتماعـــی آن و حاکمیـــت ماشـــین ها بـــر انســـان ســـخن گفتنـــد. در همیـــن رابطـــه هشـــدار  نایـــب رییـــس شـــورای بین المللـــی موزه هـــا نیـــز (7) آلبرتـــو گارلاندیـــن جالب توجه اســـت که"موزه ها بایـــد تکنولوژی را کنتـــرل کنند، نه اینکـــه اجـــازه دهنـــد تکنولـــوژی بـــرای آن هـــا تصمیـــم بگیـــرد". ایـــن ســـخن بـــر ضـــرورت اســـتفاده هدفمنـــد و غیـــر افراطـــی فناوری هـــا در موزه هـــا تاکیـــد دارد.

2. رویکردهای نو: کدهایــی کــه نمــاد بیــش پیوســتگی بودنــد، در قالــب QR 8 بلوك هایی به تصویر کشــیده شــده اند که نمایانگر بازی تتریس می باشــند. در ایــن بــازی مشــهور ویدئویــی، گاهی برای تشــکیل یك خط تنها لازم است که شــکل یك قطعه را تغییر دهید. ایکوم بــا ایــن مضمــون از موزه هــا مــی خواهــد تــا رویکردشــان را در ارائــه مجموعه ها و خدماتشــان، متناســب بــا مفهوم بیش پیوســتگی تغییر دهنــد. این تغییــر رویکرد در همــه حوزه هــای فعالیت موزه اعم از بازاریابی، مســتندنگاری، نحوه نمایــش و ارائه توضیحات آثار قابل به کارگیری اســت؛ اما ایــن تغییر لزوما تغییــری بنیادین و هزینه بر هم نیســت و گاهی بــا اســتفاده از فناوری های خلاقانه بــه ســادگی انجام پذیر اســت. بــه بیانــی دیگر، همــه موزه هــا حتی در کلاســیك ترین حالــت خــود نیــز قابلیــت فــوق پیوســته شــدن 
دارنــد. بــه عنــوان مثــال، اســکلت عظیم الجثــه دایناســور مشــهور  را در نظر بگیرید که موزه تاریخ طبیعی لندن موسوم به Dippy از بیــش از صــد ســال پیش به صــورت ثابــت در یکــی از ســالن های ایــن مــوزه بــه نمایــش درآمــده اســت. حــال بــا کمــك تکنولــوژی (VR)  دیپی می توانــد جان بگیرد، بدود، غرش واقیعت مجازی کند و یــا همبــازی یــك بازدیدکننده خردســال شــود.

3. مردمان نو: بــه گروهــی Publicsدر علومــی ماننــد اقتصــاد و بازاریابــی، واژه از افــراد بــا علایــق و ویژگی هــای مشــترك اطــلاق می شــود کــه بــر بازارهــا و فعالیت هــای اقتصــادی حوزه هــای مختلــف تاثیــر گذارنــد. ایــن افــراد لزومــا در گروه هــای ســازمان یافتــه ای تفکیــك نشــده اند و در بســیاری از مــوارد (از جملــه حــوزه مــوزه داری) مبنــای ایــن تقســیم بندی می توانــد ویژگی هــای ناملموســی  (۱۹۹۹) (9) همچــون تیپ شناســی روان شــناختی باشــد. ایدلمــن طیــف مخاطبــان موزه هــا را بــه صــورت زیــر تقســیم بندی کــرده اســت:حرفه ای، آماتور، علاقمنــد، کنجکاو، بی تفــاوت. شــاید "مردمــان نــو" هــدف نهایــی شــورای بین المللــی موزه هــا از ایــن شــعار باشــد که در واقع نتیجــه ای اســت از دو بخش قبلــی (بیش پیوســتگی و تغییــر رویکردهــا). مخاطبــان موزه های فوق پیوســته دیگــر آن مخاطبان ســنتی و همیشــگی موزه هــا نیســتند و همان گونــه کــه دیوارهــای ایــن موزه هــا برچیــده شــده اند، مخاطبــان آن هــا نیــز در همــه دنیــا پراکنده انــد جــای تکنولــوژی همــه پنج گــروه فــوق را بــه یکدیگــر مرتبــط کــرده اســت  . کــه ایــن امــر عــلاوه بــر مزیــت افزایــش کمــی مخاطبــان، چالش هــای خــاص خــود را نیــز بــرای موزه هــا در پــی دارد. امــروزه افــراد بــا هشــتگ ها، بــه ســرعت نظــرات و تجربیــات خــود را از موزه هــا با میلیون هــا نفر دیگــر در شــبکه های اجتماعی به اشــتراك می گذارند و همین مســئله رقابت را بیــن موزه ها برای جلــب و حفــظ رضایــت مخاطبــان به شــدت گــرم کــرده اســت. در چنین دنیای فوق پیوسته ای، رقابت تنها میان بهترین هاست و هیــچ فرصتــی حتــی بــرای "خــوب" بــودن نیــز نیســت.
۱. Global village 2. Hyper connectivity 3. Anabel Quan-Haase ۴. Barry Wellman 5. International council of museums (ICOM) 6. World Economic Forum 7. Alberto Garlandini, vice president of ICOM 8. Tetris 9. Eidelman

بیشتر بخوانید

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.