دوشنبه 08 بهمن 1397 22:46

یمن؛ آوردگاه مقاومت سرافرازانه انصارالله

یمن

یکـی از تحـولات تاسـف بـار کنونـی جهـان اسـلام کـه پیامدهـای فاجعه آمیزی برای مسـلمانان در برداشـته و موجب تحکیم حضور بیگانگان و به ویژه رژیم صهیونیستی و مداخله آن در مسایل داخلی۴سـاله یمـن و جنـگ جهـان اسـلام شـده اسـت، عبـارت از بحـران شـبانه روزی رژیم آل سـعود و امارات علیـه ملت بی دفاع این کشـور می باشـد.

یکـی از تحـولات تاسـف بـار کنونـی جهـان اسـلام کـه پیامدهـای فاجعه آمیزی برای مسـلمانان در برداشـته و موجب تحکیم حضور بیگانگان و به ویژه رژیم صهیونیستی و مداخله آن در مسایل داخلی  سـاله یمـن و جنـگ ۴جهـان اسـلام شـده اسـت، عبـارت از بحـران شـبانه روزی رژیم آل سـعود و امارات علیـه ملت بی دفاع این کشـور می باشـد. با گذشـت این مدت طولانـی، هنـوز یمنی ها بـا کمترین امکانـات و در حالـی کـه بـا محاصـره چنـد جانبـه هوایـی، زمینـی و دریایـی مواجه انـد، توانسـتند ارتـش مجهـز آل سـعود و نیروهـای اماراتـی را کـه از جنگ افزارهـای مـدرن سـاخت آمریـکا و کشـورهای اروپایی بهره مندند، زمین گیر ساخته و حماسه ای ازایثار و شهادت و ایسـتادگی بیافریننـد و بدیـن ترتیـب خـود را از ذلـت تـن دادن بـه سـلطه مسـتبدانه رژیـم تحت الحمایه آل سـعود در یمن رهـا کرده و بـر اسـتقلال و آزادی کشورشـان پای فشـردند. در حال حاضر براساس برآورد منابع غربی، رژیم آل سعود و امارات به طـور ماهانـه مبلغ  6 الـی 5 میلیـارد دلار صـرف تداوم جنـگ علیه یمـن کـرده و در ایـن زمینـه، منابـع شـگفتی را بـه چنـد کشـور ماننـد سـودان، مصـر و مالـی و مالزی کـه بنـا بـه درخواسـت عربسـتان نیرو اعـزام کردنـد پرداخـت می کنند. هرچنـد که مالـزی اخیرا اعـلام کرد بنا دارد نیروهای خود را از عربستان خارج کند و همچنین پاکستان در برابر وسوسه های آل سعود مبنی بر پرداخت های مالی در قبال  اعـزام نیـرو بـه یمـن مقاومـت کـرده و ایـن جنـگ را بیـرون از هرگونـه تهدیدی دانست که ممکن است علیه عربستان ایجاد شده باشد. از طرفی جنگنده های آل سعود براساس رویارویی هایی که رژیم صهیونیسـتی در اختیـار آن هـا قـرار می دهـد، بـر فـراز آسـمان یمـن پـرواز کـرده و مانـع از هرگونـه امداد رسـانی به این کشـور می شـوند و حتـی کمک رسـانی سـازمان ملـل را به طور مشـروط و تحـت نظارت شـدید خـود پذیرفتند. در عین حال اخیرا کاشـف به عمل آمد که عربستان مبالغ کلانی را بـه آمریـکا بابـت اعـزام یگان هـای ویـژه به منظـور کشـف و ردیابـی موشک های شلیک شده از سوی انصار الله پرداخت کرده و ترامپ در سـخنرانی انتخاباتـی خـود تاکیـد کـرد از آل سـعود بابـت انجـام ماموریت هـای ویـژه مبلـغ ۴  میلیـارد دلار مطالبـه کـرده اسـت، در واقع انهدام موشـک های بالسـتیک انصارالله یکی از خواسـته های اصلـی عربسـتان اسـت کـه بابـت انجـام آن یگان هـای ویـژه ای را از ارتـش امریـکا در مقابـل پرداخـت هـای مالـی، بـه اسـتخدام خـود درآورده  و این کـه ترامـپ انجام این ماموریت را مشـروط بـه افزایش مبلـغ پرداختـی نمـوده اسـت. به جـز ایـن،آل سـعود سیاسـت غیربشـری و ضد انسـانی تحمیـل گرسـنگی علیـه مـردم یمـن و ممانعـت از رسـیدن آب آشـامیدنی و دارو را که از ابتـدای تجـاوز در پیش گرفته بود، تشـدید کـرده و یکی از فجیح تریـن مصایـب کنونـی جهـان را رقـم زده اسـت.آل سـعود امیدوارند با این سیاست بتوانند شاهد برافراشتن پرچم سفید به علامت تسلیم از سوی انصارالله شوند. اکنون نهادهای وابسته به سازمان ملل با ارائه گزارش ها نسبت به گرسنگی بیش از  میلیون 10 یمنی و عدم دسترسـی آن ها به آب بهداشـتی و دارو هشـدار داده و خواسـتار اقدام فوری مجامـع جهانی شـدند امـا از آن جایی که کاخ سـفید یکـی از طرف هـای اصلـی جنگ یمـن محسـوب می شـود و از طرفی با فـروش تجهیـزات و مهمات جنگی به عربسـتان و امارات از تـداوم این جنـگ نفـع می بـرد، مانع از اقـدام فـوری شـورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به این جنگ خانمان سوز می شود. با این حال مقاومت و ایستادگی ستودنی انصارالله که از حمایت چشـمگیر مـردم یمنـی برخوردارنـد،آل سـعود را بـه سـتوه آورد و بـه مـرز دیوانگی رسـانیده. بن سـلمان امیـدوار بـود از طریـق بـه زانـو درآوردن یمـن، ضـرب شصتی را به اتحادیه جهان عرب نشان داده و آن ها را تحت سلطه عربستان درآورده تا توانایی مقتدرانه انصارالله در قبال موج حملات پیاپی عربسـتان به شکسـت منجر شـود، ایـن امر موجب فروپاشـی کاخ آرزوهـای بن سـلمان گردیـد و او را که در چنـد جبهه سیاسـی از جمله محاصره قطر، سـرکوب رقبای داخلی، ربودن سعد حریری، پیگیری اصلاحات داخلی، دستگیری و بازداشت مفتیان و علمای سـلفی به بن بست رسـیده اسـت، به مرز جنون کشـانیده است. هر چند که افق روشـنی از پایان تجاوز عربسـتان و امارات به یمن وجـود نـدارد امـا تـداوم شکسـت ها و هزیمـت آل سـعود و آل نهیـان در یمن آنان را بـه عقب نشـینی مفتضحانـه مجبور کـرده و انصارالله به عنـوان طرف پیـروز و سـرافراز ایـن آوردگاه ظاهر خواهد شـد.

بیشتر بخوانید

 • «عوض حیدرپور » عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی؛ الگوهای مقاومتی و فرهنگی بسیج

  «عوض حیدرپور » عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی؛ الگوهای مقاومتی و فرهنگی بسیج

  شکل گیری بسیج در زمان جنگ تحمیلی و با هدایت امام خمینی)ره( تحول شگرفی را در ساختار تشکلات مردمی که در زمان جنگ فعال بودند ایجاد کرد. قاعدتا این نهاد در حال حاضر از مهم ترین و ارزشمندترین ارگان هایی که در کشورمان وجود دارد.

 • پرونده ای درباره ی بسیج مستضعفین؛ نهضتِ جوانمردانِ انقلاب

  پرونده ای درباره ی بسیج مستضعفین؛ نهضتِ جوانمردانِ انقلاب

  آذرماه سال 1358 ، زمانی که امام خمینی(ره) فرمان تشکیل بسیج مستضعفین را صادر کرد، هیچ کس از روزهای پرآشوب و فتنه هایی که دشمنان داخلی و خارجی برای این کشور در سر داشتند خبر نداشت، اما افقِ نگاه امام (ره) به جایی بود که هیچ چشمی از آن تصویری نداشت. تشکیل بسیج مستضعفین، هم در ایران و هم در کشورهایی که چشم به انقاب اسامی ایران دوخته بودند به نوعی ایجاد یک روش مبارزه با ظلم و استکبار بوده و هست. سرو همزمان با روزهای تقویمیِ بسیج، صفحاتی را به آن اختصاص داده است.

 • دستاوردهای حوزه را دانشگاه می تواند علمی کند

  دستاوردهای حوزه را دانشگاه می تواند علمی کند

  «آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد » عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت وگو با سرو به مناسبت سالروز وحدت حوزه و دانشگاه؛

 • بررسی تاثیرات جنگ ویتنام بر سینمای آمریکا؛ کابوی ها در باتلاق ویت کنگ ها

  بررسی تاثیرات جنگ ویتنام بر سینمای آمریکا؛ کابوی ها در باتلاق ویت کنگ ها

  جنـــــگ ویتنـــــام بیـــــن ســـــال های 1975 تـــــا 1955 رخ داد. دوایـــــت دیویـــــد آیزنهـــــاور رئیـــــس جمهـــــور وقـــــت آمریـــــکا بـــــا سیاســـــت جلوگیـــــری از گســـــترش و کنتـــــرل کمونیســـــت در ویتنـــــام جنوبـــــی پـــــا بـــــه عرصـــــه جنـــــگ بـــــر علیـــــه ویتنـــــام شـــــمالی گذاشـــــت. سیاســـــتی کـــــه نـــــه تنهـــــا پیـــــروزی بـــــرای آن هـــــا در بـــــر نداشـــــت بلکـــــه زمینه ســـــاز آثـــــار مخربـــــی بـــــر پیکـــــره ی ارتــ

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.