چهارشنبه 07 فروردین 1398 03:43

بررسی تاثیرات جنگ ویتنام بر سینمای آمریکا؛ کابوی ها در باتلاق ویت کنگ ها

جنگ ویتنام

جنـــــگ ویتنـــــام بیـــــن ســـــال های 1975 تـــــا 1955 رخ داد. دوایـــــت دیویـــــد آیزنهـــــاور رئیـــــس جمهـــــور وقـــــت آمریـــــکا بـــــا سیاســـــت جلوگیـــــری از گســـــترش و کنتـــــرل کمونیســـــت در ویتنـــــام جنوبـــــی پـــــا بـــــه عرصـــــه جنـــــگ بـــــر علیـــــه ویتنـــــام شـــــمالی گذاشـــــت. سیاســـــتی کـــــه نـــــه تنهـــــا پیـــــروزی بـــــرای آن هـــــا در بـــــر نداشـــــت بلکـــــه زمینه ســـــاز آثـــــار مخربـــــی بـــــر پیکـــــره ی ارتــ

 جنـــــگ ویتنـــــام بیـــــن ســـــال های 1975 تـــــا 1955 رخ  داد. دوایـــــت دیویـــــد آیزنهـــــاور رئیـــــس جمهـــــور وقـــــت آمریـــــکا بـــــا سیاســـــت جلوگیـــــری از گســـــترش و کنتـــــرل کمونیســـــت در ویتنـــــام جنوبـــــی پـــــا بـــــه عرصـــــه جنـــــگ بـــــر علیـــــه ویتنـــــام شـــــمالی گذاشـــــت. سیاســـــتی کـــــه نـــــه تنهـــــا پیـــــروزی بـــــرای آن هـــــا در بـــــر نداشـــــت بلکـــــه زمینه ســـــاز آثـــــار مخربـــــی بـــــر پیکـــــره ی ارتـــــش و جامعـــــه آمریـــــکا را بـــــا خـــــود بـــــه همـــــراه داشـــــت.اکـــــران فیلـــــم اینـــــک آخرالزمـــــان ســـــاخته فرانســـــیس فـــــورد کاپـــــولا در کانـــــون فیلـــــم مـــــوزه انقـــــلاب اســـــلامی و دفـــــاع مقدس(انتهـــــای خیابـــــان ســـــرو) فرصـــــت مناســـــبی را بـــــرای بررســـــی تاثیـــــرات جنـــــگ ویتنـــــام بـــــر ســـــینمای آمریـــــکا و هالیـــــوود را ایجـــــاد کـــــرد. در شـــــروع اثبـــــات فرضیـــــه تاثیـــــرات جنـــــگ ویتنـــــام بـــــر ســـــینمای آمریـــــکا، نقـــــش کاراکتـــــر محـــــوری یـــــا قهرمـــــان واقعـــــه را نســـــل جوانـــــان آمریـــــکا ایفـــــا می کننـــــد کـــــه مســـــئله اصلیشـــــان بحـــــران رفتـــــن یـــــا نرفتـــــن بـــــه جنـــــگ می باشـــــد. راهـــــی کـــــه  قهرمـــــان واقعـــــه را در وضعیـــــت نا متعـــــادل قـــــرار می دهـــــد. بـــــا انتخـــــاب رفتـــــن بـــــه جنـــــگ وارد جغرافیـــــای مســـــئله دار ویتنـــــام می شـــــود. جغرافیایـــــی کـــــه تمـــــام هـــــم و غـــــم انســـــان های درونـــــش زنـــــده مانـــــدن و فـــــرار از مـــــرگ بـــــا ســـــودای مبـــــارزه بـــــا کمونیســـــت می باشـــــد. 
 بحـــــران ایجـــــاد شـــــده از ســـــتیز میـــــان مـــــرگ و زندگـــــی در دل آتـــــش و خـــــون و کمونیســـــت تبعـــــات جنگـــــی اســـــت کـــــه چرایـــــی اش مشـــــخص نیســـــت و هـــــزاران ســـــوال بی پاســـــخ کـــــه در ذهـــــن قهرمـــــان واقعـــــه می جوشـــــد و امیـــــدش پایـــــان جنگـــــی نافرجـــــام اســـــت. فیلـــــم اینـــــک آخرالزمـــــان راوی ماموریت ســـــتوان ویلارد  طبـــــق فرمانـــــی کامـــــلا ســـــری 1970اســـــت کـــــه در ســـــال از ارتـــــش آمریـــــکا ماموریـــــت یافتـــــه تـــــا بـــــه فرماندهـــــی ســـــرهنگ کورتـــــز خاتمـــــه دهـــــد. ســـــرهنگ کورتـــــز در میانـــــه جنـــــگ ویتنـــــام، عقـــــل خـــــود را از دســـــت داده و بـــــه همـــــراه افـــــراد خـــــود کـــــه او را پرســـــتش می کننـــــد در جنـــــگل  پنـــــاه گرفتـــــه اســـــت. در کنـــــار فیلـــــم اینـــــک  آخرالزمـــــان فیلم هـــــای شـــــاخصی همچـــــون شـــــکارچی گـــــوزن، غـــــلاف تمـــــام فلـــــزی و جوخـــــه در دســـــته ی فیلم هـــــای ضـــــد جنـــــگ ویتنـــــام قـــــرار می گیرنـــــد. آثـــــاری کـــــه بیانگـــــر آســـــیب های روحـــــی و روانـــــی بـــــه جـــــای مانـــــده از جنـــــگ ویتنـــــام بـــــر ســـــربازان ارتـــــش آمریـــــکا می باشـــــد. بخشـــــی از فیلم هـــــای ضـــــد جنـــــگ ویتنـــــام بـــــه آســـــیب های دوران جنـــــگ پرداختـــــه و بخشـــــی دیگـــــر بـــــه آســـــیب های دوران بعـــــد از جنـــــگ می پردازنـــــد. در فیلـــــم اینـــــک آخرالزمـــــان مـــــا شـــــاهد ایـــــن هســـــتیم کـــــه ســـــتوان ویـــــلارد دائمـــــا بـــــا خـــــود می گویـــــد: بالاخـــــره روزی ایـــــن جنـــــگ تمـــــوم میشـــــه. دیالوگـــــی کـــــه حـــــاوی پیـــــام اصلـــــی تمـــــام فیلم هـــــای ضـــــد جنـــــگ می باشـــــد. بشـــــر از جنـــــگ بـــــی زار اســـــت. ســـــربازان بـــــا امیـــــد بـــــه روزهـــــای روشـــــن آینـــــده، شـــــب های ســـــرد جنـــــگ را پشـــــت ســـــر می گذارنـــــد و بی آن کـــــه بداننـــــد چـــــه آثـــــار مخربـــــی از جنـــــگ بـــــر روح و روان آن هـــــا بـــــه جـــــای مانـــــده اســـــت. آثـــــار مخربـــــی کـــــه مارتیـــــن اسکورســـــیزی در فیلـــــم راننـــــده تاکســـــی بـــــه تلخ تریـــــن شـــــکل تصویـــــری از زندگـــــی تراویـــــس بیـــــکل جوانـــــی کـــــه بـــــه تازگـــــی از جنـــــگ ویتنـــــام برگشـــــته اســـــت ولـــــی در گـــــذران زندگـــــی اجتماعـــــی خـــــود در نیویـــــورک دچـــــار بحـــــران شـــــده را 
بـــــه تصویـــــر می کشـــــد. اجتماعـــــی کـــــه در آن فحشـــــا و  از ویژگی هـــــای بـــــارزش اســـــت. همزمانـــــی LSDمصـــــرف   در ویتنـــــام توســـــط ســـــربازان ارتـــــش آمریـــــکا LSDمصـــــرف بـــــا جوانـــــان داخـــــل آمریـــــکا ویژگـــــی مشـــــترک دو فیلـــــم اینـــــک آخرالزمـــــان و راننـــــده تاکســـــی اســـــت. تحقیقـــــات جامعه شناســـــی و ارتباطـــــش بـــــا موضوعـــــات ســـــینمای آمریـــــکا نشـــــان دهنـــــده اهمیـــــت دو مقولـــــه ی جنـــــگ  بـــــه عنـــــوان موضـــــوع اصلـــــی LSDویتنـــــام و مصـــــرف مـــــواد  میـــــلادی اســـــت. دو 80 و 70 فیلم هـــــای ســـــینمای دهـــــه ی پارامتـــــری کـــــه باعـــــث شـــــکل گیـــــری ســـــینمای مســـــتقل آمریـــــکا شـــــده اســـــت. ســـــینمای مســـــتقلی کـــــه در مقابـــــل ســـــینمای تجـــــاری هالیـــــوود ایســـــتادگی می کنـــــد و کارگردانانـــــی همچـــــون مارتیـــــن اسکورســـــیزی و اســـــتیون اســـــپیلبرگ ســـــردمداران آن هســـــتند. ســـــینما بـــــه معنـــــای واقعـــــی رســـــالت خـــــود را در ارائـــــه تصویـــــری هنرمندانـــــه از جنـــــگ ویتنـــــام و جامعـــــه بحـــــران زده آمریـــــکا نشـــــان می دهـــــد، در فیلمـــــی فقـــــط بـــــه طـــــرح ســـــئوال پرداختـــــه و در فیلمـــــی دیگـــــر موقعیـــــت دراماتیـــــک خلـــــق کـــــرده و علـــــل حادثـــــه را بررســـــی می کنـــــد. جنـــــگ ویتنـــــام و نتایـــــج آن نشـــــان می دهـــــد سیاســـــت مداران آمریـــــکا نـــــه تنهـــــا در زمـــــان جنـــــگ بـــــا شکســـــت عظیمـــــی مواجـــــه شـــــدن بلکـــــه ثمـــــرات ایـــــن شکســـــت تـــــا چنـــــد نســـــل آینـــــده بـــــرای آن هـــــا باقـــــی مانـــــده اســـــت. شکســـــتی کـــــه بـــــه بـــــار آورنـــــده نســـــلی از جوانـــــان  و LSD افســـــرده، تنهـــــا، نا امیـــــد و معتـــــاد بـــــه مصـــــرف ســـــینمایی کـــــه مهم تریـــــن دغدغـــــه اش بـــــه تصویـــــر کشـــــیدن طغیـــــان ایـــــن نســـــل می باشـــــد. طغیانـــــی کـــــه قهرمانـــــش ســـــرباز ســـــرکوب شـــــده ی جنـــــگ اســـــت و جامعـــــه  ی رو بـــــه زوالـــــی کـــــه نقـــــش ضـــــد قهرمـــــان را در برابـــــر روح تنهـــــای او ایفـــــا می کنـــــد. قهرمـــــان دســـــت خالـــــی بـــــه دنبـــــال حـــــق خـــــود مـــــی رود. گرچـــــه جانـــــش را کـــــه بـــــا ارزش تریـــــن باقـــــی مانـــــده جنـــــگ ویتنـــــام اســـــت را از دســـــت بدهـــــد.

بیشتر بخوانید

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.