سه شنبه 02 بهمن 1397 23:35

واکاوی نقش رسانه در ترویج فرهنگ دفاع مقدس، در گفتگو با تهیــــــه کننده برنامه رادیویی پلاک 8، موزه آیینه ی تاریخ چهل ساله

برنامه رادیویی پلاک 8

پلاک 8 مجله ای رادیویی با موضوع دفاع مقدس است که شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 تا 1:50 به صورت زنده و مستقیم از شــبکه رادیویــی ایــران پخــش می شــود. ایــن برنامــه در بخش هــای متفــاوت برنامه ریــزی شــده و بــه طــور ویــژه بــه نقــش مــوزه انقــلاب اســلامی و دفاع مقــدس در فضــای فرهنگــی کشــور و بایســته های دوران دفــاع مقدس می پــردازد. معرفــی موزه انقــلاب اســلامی و دفاع و مقــدس بــه عنــوان مدرن ترین مــوزه غرب آســیا که امانــت دار میــراث معنــوی دفاع مقــدس اســت، در قالــب

* جنــــاب اســــماعیلی پــــور دربــــاره مختصــــات، محتــــوا و اهــــداف برنامــــه  توضیحاتــــی بفرماییــــد؟8پــــلاک  بــــا صفحاتی در ســــتایش 8برنامه پلاک قهرمانــــان هشــــت ســــال دفــــاع مقــــدس برنامه ریــــزی شــــده اســــت و از آنجایــــی کــــه قهرمانــــان ایــــن هشــــت ســــال الگویــــی بی بدیل بــــرای مــــا و خصوصا نســــل جوان می باشــــند، ایــــن برنامــــه تــــلاش می کنــــد تــــا هــــر روز بــــا یــــادآوری و مــــرور نــــام و یــــاد ایــــن دلاورمــــردان، ایــــن چــــراغ را روشــــن نــــگاه دارد. براســــاس فرمایشــــات رهبــــر معظــــم انقــــلاب، دشــــمن هــــر روز در شــــکل و شــــمایلی نــــو در برابــــر مــــا نمــــود می یابــــد و بنابراین لازم اســــت ملت همواره هوشیار بمانــــد. درایــــن بیــــن، پــــلاک هشــــت در مدیــــوم رادیــــو بــــه یــــادآوری وقایــــع هشــــت ســــال دفــــاع مقــــدس پرداختــــه و هــــر روز چون نجوایی از تاریخ هشــــت ســــال دفاع مقــــدس از خیــــال شــــنوندگان می گــــذرد. ایــــن برنامــــه بــــه صــــورت ترکیبــــی بــــوده و در قالب هــــای گــــزارش مســــتند، گفتگــــو و مصاحبــــه، کارشناســــی و روایــــت، بیــــان خاطــــرات، پخــــش ترانــــه بــــا موضــــوع دفــــاع مقــــدس و... بــــه ســــمع و نظــــر شــــنوندگان رادیــــو می رســــد؛ همچنیــــن جنــــگ نــــرم، پدافنــــد غیرعامــــل، مشــــکلات جانبــــازان و... از مهمتریــــن موضوعاتــــی اســــت کــــه درایــــن برنامــــه پرداختــــه می شــــود. مهمترین هدف این برنامه روشنگری و آمــــوزش از طریــــق تبییــــن موضوعــــات جنــــگ نــــرم و پدافنــــد غیرعامــــل بــــوده و بــــا یــــادآوری جانفشــــانی ها و فداکاری هــــای رزمنــــدگان هشــــت ســــال دفــــاع مقــــدس بــــه گرامی داشــــت یــــاد و خاطــــره آنــــان می پــــردازد. بخــــش ویــــژه مــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس نیــــز بــــه طــــور ویــــژه در
روزهــــای شــــنبه و دوشــــنبه و چهارشــــنبه اختصــــاص یافتــــه و از طریــــق گفتگــــو بــــا مدیران و کارشناســــان و بازدید کنندگان بــــه معرفــــی فعالیت هــــا و اطــــلاع رســــانی برنامه هــــای موزه انقــــلاب اســــلامی و دفاع مقــــدس می پــــردازد.
* بازخوردهــــای ایــــن برنامــــه بــــر مخاطبــــان برنامــــه تاکنــــون چطــــور بــــوده و چــــه اثرگــــذاری ای در اســــتقبال از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس داشــــته اســــت؟ قهرمانــــان تاریــــخ معاصــــر ایران؛ شــــهدا، رزمنــــدگان و جانبــــازان و ایثارگــــران و خانواده هــــای شــــهدا هســــتند؛ مــــردان و زنانــــی از بطــــن همیــــن جامعــــه و مــــردم کــــه بــــی هیــــچ چشم داشــــتی مقابــــل دشــــمن ایســــتادند و از میهن و اعتقاداتشان دفاع کردنــــد و تســــلیم نشــــدند. تمامــــی ایــــن مجاهدت هــــا در مکانــــی مستندســــازی و بازســــازی شــــده بــــا نــــام مــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس. چگونــــه ممکــــن اســــت معرفــــی چنیــــن مکانــــی کــــه بــــه شــــکلی نمادیــــن ایــــن قهرمانی هــــا را در قالب هــــای مختلــــف بازآفرینــــی نمــــوده اســــت مــــورد توجــــه مخاطــــب قــــرار نگیــــرد. چــــرا کــــه ایــــن مــــوزه چــــون آیینــــه ای اســــت در برابــــر چهــــل ســــال تاریــــخ معاصــــر ایــــران و بــــه بازآفرینــــی رخدادهــــای انقلاب ســــاز از پرداخته است و نظر در چنین ۱3۴2سال آیینــــه ای بــــه راســــتی دیدنــــی اســــت؛ چــــه بــــرای نســــل نــــو کــــه تجربــــه ای از آن نــــدارد و نیازمنــــد آشــــنایی اند و چــــه آن هایــــی کــــه در جریــــان انقــــلاب و جنگ حضور داشــــته و بــــه نوعــــی بــــا حضــــور در ایــــن مــــکان بــــه مــــرور خاطــــرات خــــود خواهنــــد پرداخــــت.  معرفــــی ماهیــــت مــــوزه انقــــلاب ًلــــذا قاعدتــــا اســــلامی و دفــــاع مقــــدس بــــا کنجــــکاوی و اشــــتیاق مخاطــــب روبــــه رو خواهــــد شــــد تــــا حتمــــا در ایــــن مــــکان ویــــژه حضــــور پیــــدا کنــــد. از نــــکات قابــــل ذکــــر در ایــــن خصــــوص راه انــــدازی باشــــگاه مخاطبــــان  می باشــــد کــــه اخیــــرا بــــه صــــورت 8پــــلاک مجــــازی کلیــــد خــــورده و دلنوشــــته ها و نقطــــه نظــــرات مخاطبــــان را در قالب متن ادبــــی، شــــعر، داســــتان، خاطــــره، عکــــس و... بــــه اشــــتراک می گــــذارد. در ایــــن بیــــن پیشــــنهاد بازدیــــد گروهــــی اعضــــای ایــــن باشــــگاه از محــــل مــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس را بــــه مخاطبــــان ارائــــه دادیــــم کــــه بــــا اســــتقبال بالایــــی مواجــــه شــــد و تعامــــل خوبــــی بیــــن مخاطبــــان  و بازدیدکننــــدگان مــــوزه بوجــــود 8پــــلاک آمــــده اســــت.
* ازآنجــــا کــــه نقــــش رســــانه در ترویــــج فرهنــــگ دفــــاع مقــــدس انکارناشدنی است، شــــما این کارکرد را چطــــور می بینیــــد؟ نقــــش رادیــــو در ایــــن بیــــن چیســــت؟ جــــواب ایــــن پرســــش را بــــا ذکــــر چنــــد مثال سینمایی و تلویزیونی می دهم. در ســــینمای ایــــران، فیلم هایــــی بــــا موضــــوع دفــــاع مقــــدس از پرمخاطب تریــــن فیلم هــــای ســــینمای ایــــران هســــتند؛ «لیلــــی بــــا مــــن اســــت»، «آژانــــس شیشــــه ای»، «اخراجی هــــا» و ســــریال «خــــاک ســــرخ» از ایــــن نمونه هــــای موفــــق می باشــــند. بهتریــــن ابــــزار آشــــنایی نســــل جوان ما بــــا تاریخ دفــــاع مقدس اســــتفاده از مجــــرای رسانه هاســــت و بــــه ایــــن طریــــق می تــــوان حــــوادث، ناگفته هــــا و مســــایل پنهــــان جنــــگ تحمیلــــی را از طریق رســــانه و در قالب هایــــی چــــون داســــتان و رمــــان، خاطــــره  نویســــی، فیلــــم و ســــریال و ... بــــه ســــمع و نظــــر مخاطــــب رســــاند.
بــــه طــــور مثــــال رمــــان مشــــهور «دا» بــــا موضــــوع دفــــاع مقــــدس از پرفروش تریــــن کتاب هایــــی اســــت کــــه در دهــــه اخیــــر منتشــــر شــــده اســــت و نمونه هــــای این چنینــــی بیان گــــر نقــــش کلیــــدی رســــانه ها در ترویــــج فرهنــــگ دفــــاع مقــــدس می باشــــد. در ایــــن میــــان و در بیــــن رســــانه ها، رادیــــو مهم تریــــن رســــانه دوران جنــــگ بــــوده و همــــواره چــــه در شــــب های موشــــک بــــاران کشــــور و چــــه در اطلاع رســــانی لحظــــه ای از عملیات هــــای دفــــاع مقــــدس همــــراه مــــردم بــــوده اســــت. نقــــش و اثــــر رادیــــو در زمــــان صلح نیزتداوم داشــــته و دراین برهه زمانی هــــم بــــا مــــرور خاطــــرات و دســــتاوردهای رزمنــــدگان بــــه حفــــظ میــــراث تلاشــــگران دفــــاع مقــــدس و زنــــده نگــــه داشــــتن ایــــن مســــیر پرداختــــه اســــت. در واقــــع رادیــــو، رســــانه ای گــــرم اســــت و تمامــــی کارکردهــــای رســــانه ای را بــــه صــــورت فشــــرده در دل خــــود جــــای داده اســــت؛  برنامــــه ای 8 همان گونــــه کــــه برنامــــه پــــلاک اســــت در قالبــــی مجلــــه ای و بــــه بخش هایــــی چــــون خاطــــره، شــــعر، گفتگوهــــای مســــتند، تئاتر و سینمای دفاع مقدس می پردازد که هرکدام ازاین کارکردها، به صورت مستقیم و غیرمســــتقیم بــــه اشــــاعه فرهنــــگ ایثــــار و دفــــاع مقــــدس ارتبــــاط دارد. مخاطــــب امــــروز رســــانه، مخاطبــــی فعــــال و انتخاب گــــر اســــت و رســــانه بایــــد بــــا ســــطح فکــــری، اندیشــــه و زبــــان مخاطــــب آشــــنا بوده و از سهل انگاری در طراحی محتوا بپرهیزد، چــــرا کــــه مخاطــــب امــــروز در معــــرض انفجــــار اطلاعــــات اســــت و جلــــب اعتمــــاد و توجه وی کار ساده ای نیست؛ دراین بین نقش رسانه در ترویــــج فرهنــــگ دفــــاع مقــــدس بــــه عنــــوان عاملی برای خنثی ســــازی تهاجم واثر منفی رســــانه های بیگانــــه و دفــــاع از کیــــان ملــــی کشــــور بی بدیــــل اســــت.
* نقــــش تبلیغــــات در جنــــگ دیــــروز و امــــروز را چگونــــه ارزیابــــی می کنیــــد و آن را در چــــه قالب هــــای جدیــــدی قابــــل بررســــی می بینیــــد؟ ما در دنیــــای امــــروز در معــــرض جنگ های متفاوتــــی قــــرار گرفته ایــــم، جنگ نــــرم، جنگ روانــــی و جنــــگ اقتصــــادی از شــــکل های جدیــــد ایــــن نــــزاع هســــتند. ازآن جــــا کــــه ــــمای جنگ هــــا تغییــــر یافتــــه، شــــیوه ِ ش برخــــورد متفاوتــــی را نیــــز طلــــب می کنــــد. درایــــن میــــان، نقــــش رســــانه ها بــــه عنــــوان هدایت گــــران افــــکار عمومــــی می توانــــد آرامش بخــــش یــــا تنــــش زا باشــــد و از ایــــن رو آموزش برنامه سازان رســــانه ای برای حضور قــــوی و عمل گــــرا در چنیــــن کارزاری حائــــز اهمیــــت اســــت. بــــه نظــــرم رســــانه های مــــا، هنــــوز بــــه میــــزان کافــــی، آمادگــــی لازم را بــــرای ایفای نقــــش پدافندی بحــــران و جنگ های امــــروزی ندارنــــد و بــــه اهمیــــت نقــــش خــــود در جنگ اقتصادی و روانی و ... واقف نیستند کــــه درایــــن مســــیر نیازمنــــد تــــلاش بیشــــتری از ســــوی مســــئولان امــــر می باشــــیم. چنان چــــه همزمــــان بــــا نبــــردی کــــه در عرصــــه میدانــــی و با تســــلیحات گرم و ســــخت رخ می دهــــد، نبرد مهم تــــری در بخــــش افکار عمومــــی و بــــا ســــلاح روایــــت، تحلیــــل و اطــــلاع رســــانی جریــــان دارد کــــه تجربــــه ثابــــت کــــرده اســــت نتایــــج نبــــرد دوم و تبلیغــــات جنــــگ بــــر برنــــده نبــــرد نخســــتین نیــــز اثرگــــذار اســــت.
* عنـــــــــــوان شخصیتــــــــــــی کــــه   به سال هاســــت بــــا رســــانه و مخاطــــب رســــانه ســــروکار دارد نقش و جایگاه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان موزه ای مــــدرن و فناوری محــــور را در حفــــظ میــــراث معنــــوی انقــــلاب و دفــــاع مقــــدس چگونــــه می بینیــــد و ظرفیت هــــای ایــــن مــــوزه را چگونــــه ارزیابــــی می کنیــــد؟
زبــــان هنــــر، بهتریــــن زبــــان بــــرای نهادینه ســــازی فرهنــــگ و برتریــــن عنصــــر بــــرای حفــــظ و انتقــــال مفهــــوم و اندیشــــه اســــت. از ایــــن رو مــــوزه انقــــلاب اســــلامی و دفــــاع مقــــدس، همچــــون آیینــــه ای صافــــی بــــه بازتــــاب وقایــــع دفــــاع مقــــدس پرداختــــه و بــــه شــــکلی هنرمندانــــه و بــــا زبــــان هنــــر، وقایــــع انقــــلاب و هشــــت ســــال دفــــاع مقــــدس را بازآفرینــــی کــــرده اســــت. نکتــــه جالــــب توجــــه در ایــــن مجموعــــه، اســــتفاده از ابزارهــــای متفــــاوت هنــــری چــــون معمــــاری، نقالــــی و روایــــت، موســــیقی، عکــــس، نمایــــش فیلــــم و اســــلاید، نقاشــــی، مجسمه ســــازی و ماکت و بســــیاری از تکنولوژی های ترکیب شــــده بــــا المان هــــای هنــــری، بــــرای بیــــان و انتقــــال فرهنــــگ دفــــاع مقــــدس اســــت. بــــه طوری کــــه اگــــر فــــردی بــــی اطــــلاع همچــــون توریســــتی خارجــــی از ایــــن مجموعــــه بازدیــــد کنــــد، می توانــــد بــــا حضــــور در ایــــن مــــکان، از تمامــــی تاریــــخ معاصــــر چهــــل ســــاله انقــــلاب و دفــــاع مقــــدس مطلــــع گــــردد. برایــــن اســــاس نیازمنــــد اطــــلاع رســــانی و معرفــــی بیــــش از پیــــش ایــــن ظرفیــــت فرهنگــــی و انقلابــــی در پایتخــــت کشــــور می باشــــیم.
*  دربــــاره رســــانه و بازتــــاب آن در ترویــــج گردشــــگری جنــــگ چــــه نقطــــه نظراتــــی داریــــد؟ بــــه نظــــرم تجربــــه موفــــق برپایــــی اردوهــــای راهیــــان نــــور و اســــتقبال چشــــم گیر بازدیدکننــــدگان مناطــــق عملیاتــــی هشــــت ســــال دفــــاع مقــــدس کــــه بــــا معرفــــی قــــوی ایــــن اردوهــــا در بســــتر رســــانه های جمعــــی رخ داد، شــــاهدی بــــر نقــــش مهــــم رســــانه ها در رونــــق گردشــــگری جنــــگ اســــت و نبایــــد از ایــــن کارکــــرد رســــانه ای غافــــل شــــد.

بیشتر بخوانید

 • آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

  آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

  آی تالله محسن مجتهد شبستری سوم خرداد سال ۱۳۷۴ پس از مرحوم ملکوتی، به عنوان چهارمین امام جمعه تبریز منصوب شد و به مدت ۲۲ سال این سمت را عهد هدار بود. وی ه ما کنون عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و از اعضای شاخص این تشکل روحانی باسابقه شناخته م یشود؛ آی تالله شبستری از نخستین دوره آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری به عضویت این نهاد مهم و تاثیرگذار در انقلاب درآمد و پس از پایان مسئولیت در استان آذربایجان شرقی با حکم مقام معظم رهبری به عنوان عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و درحال حاضر مسئولیت

 • گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  «مازیار بیژنی»؛ اگرنه خودش و نامش، لااقل کارتون‌های عدالت‌خواهانه‌اش، با آن دو کودکی که همیشه به ماجرا زُل زده‌اند بسیار شناخته شده‌ است. او از جمله کسانی است که سال‌ها پیش نقبی به امروز زد و اشرافیت و شکل‌گیری جامعه‌ی طبقاتی را هشدار داد.

 • علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  با همه ی عشق و وجودم من لازم می دانم که یاد بکنم از مرحوم حاج حمید آخوندی که یکی از هم رزم های من و بعد شریک من و بعد هم تهیه کننده ی این کار بودند. ایشان برای این کار خیلی زحمت کشیدند ولی عمرشان کفاف نداد که خودشان این فیلم را ببینند.

 • عکاس را نباید تربیت کرد!

  عکاس را نباید تربیت کرد!

  ساسان مویدی؛ عکاس را نباید تربیت کرد! بنده متولد 1338 هستم. 17 ساله بودم که شرایط حضور در تلویزیون آموزشی آن موقع - شبکه دو امروز - مهیا شد و کارم را به عنوان سورت و بسته بند شروع کردم. بعد یک ماه از من خواستند که عکاسی یک نشریه داخلی را انجام بدهم.

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.