پنجشنبه 04 بهمن 1397 00:38

ژاندارمری در جنگ

ژاندارمری در جنگ

امیــــر ســــرتیپ دوم بازنشســــته بیــــژن بهرام پــــور در ســــال 1338 از دانشــــگاه ارتــــش شاهنشــــاهی گذشــــته فارغ التحصیــــل شــــد و بــــه درجــــه ی ســــتوانی رســــید. وی ابتــــدا در لشــــکر خوزســــتان قســــمت مرزبانــــی مشــــغول خدمــــت شــــد...

بنا بــــود در روز چهــــارم آبــــان طبق روشــــی که معمــــول بود به شــــخص اول مملکــــت یعنــــی شــــاه معرفــــی بشــــویم ولــــی بــــه علــــت اصطکاکــــی کــــه بیــــن مــــن بــــا فرمانــــده ژاندارمــــری وقــــت اســــتان پیــــش آمــــد چنــــد روز قبــــل از این کــــه مــــن بــــه تهــــران اعــــزام شــــوم در یــــک جلســــه خصوصــــی از مــــن ســــؤال شــــد کــــه در ایــــن برنامــــه چــــه اقدامــــی انجــــام می دهــــی؟ گفتــــم مــــن تصــــور می کنــــم کــــه موفــــق نشــــوم آنچــــه شــــما انتظــــار داریــــد انجام دهــــم و ایــــن برنامــــه در حــــدود  24 ســــاعت قبــــل از اعــــزام مــــن بــــه تهــــران بــــه امضــــاء ســــپهبد قره باغــــی ابــــلاغ شــــد کــــه ایــــن افتخــــار نصیــــب شــــما نمی شــــود کــــه بــــه حضــــور شــــخص اول مملکــــت آن روز بــــروی. بعــــد آن ماجــــرا مــــن از فــــارس بــــه لرســــتان و قبــــل از این کــــه انقــــلاب شــــروع بشــــود بــــرای گذرانــــدن دوره ی عالــــی بــــه تهــــران معرفــــی شــــدم. در زمانی کــــه در اکثــــر شــــهرهای ایــــران درگیــــری بــــود مــــن بــــه عنــــوان دانشــــجوی دوره ی عالی در تهران مشــــغول بــــه خدمت بــــودم و اولین مأموریــــت مــــن در ابتــــدای انقــــلاب معــــاون هنــــگ ســــاری بــــود. بعــــد بــــه گارد ســــاحلی ژاندارمــــری جمهــــوری اســــلامی کــــه حــــوزه اســــتحفاظی آن از خرمشــــهر، آبــــادان، بوشــــهر، بندرعبــــاس تــــا چابهــــار دارای ســــه گــــردان بــــود رفتــــم. مــــن در حــــدود یــــک هفتــــه بــــود کــــه گارد ســــاحلی را تحویــــل گرفتــــه بــــودم کــــه عــــراق به طــــور ناجوانمردانــــه بــــه ایــــران حملــــه کــــرد. اولیــــن درگیــــری عــــراق بــــا ناوچه هــــای ژاندارمــــری در جلــــوی دهانــــه ی فــــاو انجــــام شــــد کــــه در ایــــن درگیــــری کــــه بیــــن قایــــق گارد ســــاحلی و قایــــق نیــــروی دریایــــی عــــراق انجــــام شــــد پرســــنل ناوچــــه ی گارد ســــاحلی مجــــروح و تلفاتــــی بــــه نیــــروی عــــراق وارد شــــد. مــــن خــــدا را شــــکر می کنم کــــه در طــــول هشت ســــال دفاع مقــــدس تــــلاش کــــردم دیــــن خــــود را بــــه اســــلام و ایــــران عزیــــز ادا کنــــم. در حــــدود دو مــــاه کــــه فرماندهــــی گارد ســــاحلی را عهــــده دار بــــودم موفق شــــدم با پشــــتیبانی مرکز گــــردان مرکزی گارد ســــاحلی مســــتقر در خســــروآباد آبــــادان نیروهــــا را ســــازمان دهی کنــــم و به صــــورت یــــک تیپ  درگیــــر شــــویم. ظــــرف ًرزمــــی در کنــــار ارونــــدرود رو در رو بــــا عــــراق شــــدیدا ــــمت را داشــــتم بــــا تــــلاش و از خودگذشــــتگی ِایــــن مــــدت کــــه مــــن ایــــن س هم رزمــــان، مــــن از ســــرگردی بــــه درجــــه ســــرهنگ دومی مفتخــــر و اکثــــر پرســــنل گارد ســــاحلی تشــــویق و مفتخــــر بــــه ترفیع شــــدند. از آبــــادان به ــــمت فرماندهی ناحیه ی عملیاتــــی ژاندارمری کردســــتان منصوب ِ س شــــدم و قبــــل از ایــــن مأموریــــت، فرماندهــــی ناحیــــه ی وقــــت کردســــتان به نــــام ســــرهنگ شــــریفی کــــه یکــــی از افســــران شــــجاع و بــــا ایمــــان ژاندارمــــری بــــود در هلی کوپتــــر بــــه وســــیله ی یــــک افســــر مــــزدور خائــــن بــــه شــــهادت رســــیده بــــود. بــــا شــــروع کار مــــن در کردســــتان بــــا اقدامــــات همــــه جانبــــه ای کــــه به عمــــل آمــــد کــــه از هــــر لحــــاظ قــــوای ناحیــــه را تقویــــت نمودنــــد و بــــا هماهنگــــی کــــه در کردســــتان بیــــن نیروهــــای مســــلح اعــــم از ارتــــش، ــــمت جانشــــین ِســــپاه، اطلاعــــات و ژاندارمــــری وجــــود داشــــت من به س فرمانده ی ژاندارمری در قرارگاه حمزه سید الشهداء منصوب شدم.  ِ بنــــده همــــه هنگ هــــای ســــنندج، ســــقز، بانــــه و گردان هــــای عملیاتــــی مریــــوان، دیــــوان دره، گــــردان صاحب الزمــــان را فرماندهــــی می کــــردم  پایــــگاه عملیاتــــی در تمــــام محورهــــای کردســــتان 250و در کل بیــــش از برقــــرار شــــد و همــــه پاســــگاه های قضایــــی و پلیــــس راه تشــــکیل شــــد و بــــا هماهنگــــی ســــپاه جاده هــــای کردســــتان شــــبانه روزی شــــدند. در تمامــــی شــــهرهای اســــتان کردســــتان گردان هــــای جنــــدالله متشــــکل از ارتــــش، ســــپاه و ژاندارمــــری شــــکل گرفــــت و عملیــــات پاکســــازی انجــــام می شــــد. جانشــــین فرمانــــده ژاندارمــــری در ِ بــــا توجــــه بــــه این کــــه مــــن سمت فرماندهــــی ِ قــــرارگاه حمــــزه را عهــــده دار بــــودم امیــــر غرقــــی بــــه سمت آن ناحیــــه منصــــوب و شــــروع بــــه کار کــــرده بــــود. بــــا همیــــن اقداماتــــی کــــه در کردســــتان اجــــرا شــــد در آذربایجان غربــــی هنگ هــــای ارومیــــه، مهابــــاد، سردشــــت، گردان هــــای علــــی ولــــی الله، گــــردان بــــوکان، و همچنین 250 پایــــگاه عملیاتــــی در محورهــــای آذربایجــــان مســــتقر شــــدند و جاده هــــای آن اســــتان هــــم شــــبانه روزی شــــد. بــــر حســــب تصمیــــم قــــرارگاه حمــــزه سیدالشــــهداء در نواحــــی عملیاتــــی کردســــتان و آذربایجان غربــــی بــــا کمــــک ســــپاه، دو لشــــکر ســــازمانی ارتــــش یعنــــی لشــــکر 28 کردستان، لشــــکر64ارومیه و یــــک لشــــکر غیــــر ســــازمانی را ، آزاد کردیــــم کــــه بــــه جبهه هــــای جنــــگ اعــــزام شــــوند. دربــــاره اقدامــــات مردمــــی کــــه ژاندارمــــری در دو اســــتان کردســــتان و آذربایجــــان غربــــی انجــــام داد عمــــده ایــــن بــــود کــــه بــــا توجــــه بــــه این کــــه  بــــه گروه هــــا ملحــــق شــــده ًــــرد پاکســــازی و احیانــــاُ اکثــــر معلم هــــای ک بودنــــد بــــا اقداماتــــی که بــــه عمــــل آمد بــــا کمــــک اســــتانداری و همــــکاری مدیــــر کل آمــــوزش و پــــرورش اســــتان آقــــای دکتــــر فانــــی کــــه در دولــــت یازدهــــم وزیــــر آمــــوزش و پــــرورش بــــود، بــــرای اولین بــــار در تاریــــخ جمهــــوری اســــلامی طــــرح ســــرباز معلــــم در کردســــتان و آذربایجــــان  بــــه اجــــراء در آمــــد و می توانــــم بگویــــم کــــه یکــــی از موفقیت هــــای بزرگی بــــود کــــه بــــه دســــت آمــــد وعمــــلاً 500 دبســــتان در ســــطح در بیــــش از دو اســــتان اجــــرا شــــد. از دیگــــر خدماتــــی کــــه ژاندارمــــری بــــه مــــردم 250  پزشــــک یار در پایگاه هــــا ارائــــه می کــــرد ایــــن بــــود کــــه حداقــــل  نفــــر پزشــــک وظیفــــه و کادر بــــا کمــــک 30مشــــغول بودنــــد و در حــــدود  یــــک ًاســــتانداری و بهــــداری اســــتان در اختیــــار گذاشــــته شــــد و عمــــلا ســــازمان بهداشــــتی و پزشــــکان و پزشــــک یاران مــــا در دو اســــتان بــــه روســــتاها و مــــردم مســــاعدت می کردنــــد. 

بیشتر بخوانید

 • آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

  آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

  آی تالله محسن مجتهد شبستری سوم خرداد سال ۱۳۷۴ پس از مرحوم ملکوتی، به عنوان چهارمین امام جمعه تبریز منصوب شد و به مدت ۲۲ سال این سمت را عهد هدار بود. وی ه ما کنون عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و از اعضای شاخص این تشکل روحانی باسابقه شناخته م یشود؛ آی تالله شبستری از نخستین دوره آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری به عضویت این نهاد مهم و تاثیرگذار در انقلاب درآمد و پس از پایان مسئولیت در استان آذربایجان شرقی با حکم مقام معظم رهبری به عنوان عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و درحال حاضر مسئولیت

 • گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  «مازیار بیژنی»؛ اگرنه خودش و نامش، لااقل کارتون‌های عدالت‌خواهانه‌اش، با آن دو کودکی که همیشه به ماجرا زُل زده‌اند بسیار شناخته شده‌ است. او از جمله کسانی است که سال‌ها پیش نقبی به امروز زد و اشرافیت و شکل‌گیری جامعه‌ی طبقاتی را هشدار داد.

 • علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  با همه ی عشق و وجودم من لازم می دانم که یاد بکنم از مرحوم حاج حمید آخوندی که یکی از هم رزم های من و بعد شریک من و بعد هم تهیه کننده ی این کار بودند. ایشان برای این کار خیلی زحمت کشیدند ولی عمرشان کفاف نداد که خودشان این فیلم را ببینند.

 • عکاس را نباید تربیت کرد!

  عکاس را نباید تربیت کرد!

  ساسان مویدی؛ عکاس را نباید تربیت کرد! بنده متولد 1338 هستم. 17 ساله بودم که شرایط حضور در تلویزیون آموزشی آن موقع - شبکه دو امروز - مهیا شد و کارم را به عنوان سورت و بسته بند شروع کردم. بعد یک ماه از من خواستند که عکاسی یک نشریه داخلی را انجام بدهم.

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.