یکشنبه 07 بهمن 1397 23:18

با بنیان گذار تعمیر گیربکس های اتوماتیک در ایران که به کمک جبهه شتافت - نیم قرن تلاش برای ایران

نیم قرن تلاش برای ایران

«موشـغ زرگریـان» بیـش از نیـم قـرن اسـت نامش بـا صنعت 25سالگی مکانیک کشور گره خورده، مردی خود ساخته که از اولین استاد کار تعمیر گیربکس اتوماتیک در ایران بوده است. نامش یادآور تعهد، تخصص، صداقت وخلاقیت در کار است. این نام در دوران دفاع مقدس پرآوازه شد و رزمندگان زیادی که سروکارشان با او افتاده خاطرات زیادی از تلاش های او در دوران دفاع مقدس دارند. با شروع جنگ تحمیلی با وجودی که مکانیکی سرشناس بود و نایب رییس هیأت مدیره صنف، کار و زندگی را رها کرد تـا خود را به جبهه ها برسـاند...

«مــــن موشــــغ زرگریــــان درســــالدر فریدون شــــهر اصفهــــان متولــــد شــــدم.  منطقــــه ای کــــه یکــــی از مناطــــق ارامنــــه ایــــران اســــت.  ۱3 ســــالگی بــــه تهــــران مــــن از یــــک خانــــواده اصیــــل ارمنــــی هســــتم.  از آمــــدم، بچــــه کشــــاورز بــــودم و هیــــچ از مکانیکــــی نمی دانســــتم.  ســــالگی اســــتاد کار شــــدم و بنیانگــــذار 25 بــــا تــــلاش و جدیــــت در تعمیــــر گیربکــــس اتوماتیــــک در ایــــران هســــتم و بــــه موفقیت هــــای بزرگــــی در ایــــن زمینــــه رســــیدم.  بــــه همیــــن دلیــــل پایــــم بــــه اتحادیــــه   ســــال در اتحادیــــه،  انــــواع ســــمت ها را داشــــتم. ۴0صنفــــی بــــاز شــــد و در نتیجــــه خیلــــی چیزهــــا آموختــــه ام.  بعــــد انقــــلاب و بــــا شــــروع جنــــگ تحمیلــــی مــــن نایــــب رییــــس اتحادیــــه بــــودم، آن روزهــــا گروه هــــای متشــــکل از جوانــــان تعمیــــرکار بــــه جبهه هــــا اعــــزام می شــــدند، پیشــــنهاد دادم کــــه بــــا ایــــن گروه هــــا یکــــی از افــــراد بــــا تجربــــه اعــــزام شــــود، چــــرا کــــه ایــــن کار نیــــاز بــــه تجربــــه و تخصــــص دارد و خــــودم داوطلــــب شــــدم تــــا اولیــــن فــــرد بــــا تجربــــه ای باشــــم کــــه بــــه جبهــــه مــــی رود.  از ایــــن  رو بــــه همــــراه عــــده ای از صنعتگــــران کــــه در کار خــــود خبــــره بودنــــد بــــرای نخســــتین بــــار راهــــی جبهه هــــا شــــدیم.  عــــلاوه برخودمــــان ســــایر صنف هــــا را هــــم تشــــویق کردیــــم تــــا گروه هــــای تخصصــــی تشــــکیل دهنــــد و بــــه نوبــــت بــــه جبهــــه برونــــد و تخصــــص خــــود را در اختیــــار رزمنــــدگان و ادوات آن هــــا بگذارنــــد. موقعیــــت کارهــــای فنــــی در جبهه هــــا بــــه گونــــه ای بــــود کــــه گاهــــی افــــراد بی تجربــــه و غیــــر متخصــــص بــــرای کمــــک بــــه جنــــگ می رفتنــــد.  مــــن بــــا بحث هایــــی کــــه مطــــرح شــــد پیشــــنهاد دادم همیشــــه از هیــــأت مدیــــره فــــردی در جبهه هــــا حضــــور داشــــته باشــــد تــــا تعمیــــرات و امــــور فنــــی بــــه خوبــــی انجــــام شــــود و بازدهــــی کار بیــــش از قبــــل شــــود.  هیــــأت مدیــــره بــــا ایــــن پیشــــنهاد بنــــده موافقــــت کــــرد و از آن بــــه بعــــد بنــــا بــــر ایــــن شــــد کــــه افــــرادی کــــه تجربــــه ی زیــــادی در صنعتگــــری ندارنــــد اعــــزام نشــــوند. در واقــــع بنیانگــــذار اعــــزام صنعتگــــران ارمنــــی بــــه جبهه هــــا مــــن بــــودم.  بــــا پیشــــنهاد مــــن و همــــکاری شــــورای خلیفه گــــری ارامنــــه،  گــــروه ۱3 ســــتاد اعــــزام صنعتگــــران بــــه جبهــــه را تشــــکیل دادیــــم و بــــه جبهه هــــا اعــــزام کردیــــم و مــــن هــــم در تمــــام ماموریت هــــا همــــراه گروه هــــای اعزامــــی بــــه جبهــــه رفتــــم.  نخســــتین بــــار بــــه اســــلام آبــــاد غــــرب رفتیــــم و در آن جــــا اســــتقبال گرمــــی از مــــا شــــد، آن قــــدر کــــه مــــا شــــیفته جبهــــه شــــدیم و دلمــــان می خواســــت زود بــــه زود بــــه منطقــــه برگردیــــم. مــــا بــــا بچه هــــای ســــپاه بودیــــم و  روی ماشــــین های ســــپاه کار می کردیــــم. بــــه زودی گــــروه مــــا به قــــدری معــــروف شــــد کــــه از همــــه جــــا  
ماشــــین می آمــــد  تــــا مــــا تعمیــــر کنیــــم. نفــــر بودیم.  زمســــتان 2۴ بار دوم که بــــه اســــلام آبادغــــرب رفتیــــم، بــــود و ســــرد و یخبنــــدان.  وقتــــی رســــیدیم شــــب بــــود، مــــن متوجــــه شــــدم کــــه آب رادیاتــــور ماشــــین ها را خالــــی نکرده انــــد نگــــران شــــدم  درجــــه موتــــور ماشــــین ها بترکنــــد.  از 20کــــه در ســــرمای منهــــای ایــــن جهــــت همــــان شــــبانه همــــه را بســــیج کــــردم تــــا آب رادیاتــــور  5 ماشــــین ها را خالــــی کننــــد.  البتــــه زحمــــت زیــــادی داشــــت و تــــا صبــــح درگیــــر ایــــن کار بودیــــم. ماشــــین را تعمیــــر و دوبــــاره بــــه ۴00در عــــرض ســــه هفتــــه بیــــش از خــــط برگرداندیــــم،  به ویــــژه لندکروزهــــا کــــه خیلــــی مــــورد اســــتفاده  ماشــــین از رده خــــارج شــــده ۱80 بودنــــد.  ســــر پــــل ذهــــاب بیــــش از بــــود،   ولــــی مــــا آن هــــا را بــــا امکانــــات موجــــود و بــــا کمتریــــن هزینــــه احیــــا کردیــــم. در دوران دفــــاع مقــــدس تانــــک هــــای چیفتــــن دچــــار مشــــکل و از رده خــــارج شــــده بودنــــد یکــــی را بررســــی کــــردم و متوجــــه شــــدم بــــه راحتــــی قابــــل تعمیــــر اســــت بنابرایــــن بســــیار آن هــــا را می آوردنــــد تهــــران و مــــن می رفتــــم بــــرای تعمیــــر آن هــــا و توانســــتم بســــیاری از آن هــــا را دوبــــاره راه انــــدازی کنــــم تــــا قابــــل اســــتفاده شــــود. در دوران جنــــگ تحمیلــــی برخــــی از مشــــکلات تعمیــــرات تنهــــا نیــــاز بــــه تخصــــص داشــــت و از رده خــــارج شــــدن آن هــــا بــــه دلیــــل عــــدم شــــناخت افــــراد نســــبت بــــه کار بــــود، بــــه طــــور مثــــال یــــک ســــردخانه کــــه عیبــــی جزئــــی داشــــت و بــــه راحتــــی راه انــــدازی شــــد یــــا ترموســــتات هایی کــــه بــــه یــــک دلیــــل ســــاده ماشــــین ها را گــــرم نمی کردنــــد و بــــا عیب یابــــی یکــــی،  عیــــب همــــه آن هــــا برطــــرف شــــده و بخــــاری ماشــــین ها بــــه راه افتاده انــــد. ســــایر صنف هــــا از جملــــه تراشــــکاران کــــه قطعــــات کمیــــاب را می ســــاختند تــــا ادوات جنگــــی دوبــــاره بــــه خــــط برگردنــــد همین طوربعــــد از پایــــان جنــــگ بــــا نیــــروی هوایــــی همــــکاری کــــردم و گیربکــــس بســــیاری از کشــــنده های هواپیمــــا را تعمیــــر کــــردم کــــه نیــــاز بــــه تعویــــض نداشــــته باشــــند». موشــــغ زرگریــــان اســــتادکاری اســــت کــــه بــــه گفتــــه «وارطــــان وارطانیــــان» کــــه مهنــــدس مکانیــــک اســــت و چهــــار دوره نماینــــده  نامــــش در دانشــــکده ۴0ارامنــــه در مجلــــس بــــوده، از ابتــــدای دهــــه مکانیــــک دانشــــگاه تهــــران پــــرآوازه بــــوده اســــت. او در دوران دفــــاع مقــــدس بــــدون هیــــچ چشم داشــــتی دانســــته های خــــود را در اختیــــار دیگــــران قــــرار داده و بــــه قــــول خــــودش اســــتادکار تربیــــت کــــرده اســــت تــــا کارهــــای جنــــگ معطــــل نمانــــد. 

بیشتر بخوانید

 • آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

  آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

  آی تالله محسن مجتهد شبستری سوم خرداد سال ۱۳۷۴ پس از مرحوم ملکوتی، به عنوان چهارمین امام جمعه تبریز منصوب شد و به مدت ۲۲ سال این سمت را عهد هدار بود. وی ه ما کنون عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و از اعضای شاخص این تشکل روحانی باسابقه شناخته م یشود؛ آی تالله شبستری از نخستین دوره آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری به عضویت این نهاد مهم و تاثیرگذار در انقلاب درآمد و پس از پایان مسئولیت در استان آذربایجان شرقی با حکم مقام معظم رهبری به عنوان عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و درحال حاضر مسئولیت

 • گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  «مازیار بیژنی»؛ اگرنه خودش و نامش، لااقل کارتون‌های عدالت‌خواهانه‌اش، با آن دو کودکی که همیشه به ماجرا زُل زده‌اند بسیار شناخته شده‌ است. او از جمله کسانی است که سال‌ها پیش نقبی به امروز زد و اشرافیت و شکل‌گیری جامعه‌ی طبقاتی را هشدار داد.

 • علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  با همه ی عشق و وجودم من لازم می دانم که یاد بکنم از مرحوم حاج حمید آخوندی که یکی از هم رزم های من و بعد شریک من و بعد هم تهیه کننده ی این کار بودند. ایشان برای این کار خیلی زحمت کشیدند ولی عمرشان کفاف نداد که خودشان این فیلم را ببینند.

 • عکاس را نباید تربیت کرد!

  عکاس را نباید تربیت کرد!

  ساسان مویدی؛ عکاس را نباید تربیت کرد! بنده متولد 1338 هستم. 17 ساله بودم که شرایط حضور در تلویزیون آموزشی آن موقع - شبکه دو امروز - مهیا شد و کارم را به عنوان سورت و بسته بند شروع کردم. بعد یک ماه از من خواستند که عکاسی یک نشریه داخلی را انجام بدهم.

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.