چهارشنبه 10 بهمن 1397 00:03

گزارشی از نشست "کرسی روایت گری" با حضور سردار سرتیپ پاسدار جعفر اسدی

سردار اسدی

ریشه اصلی مقاومت در اصل ولایت فقیه نهفته است...

ســــردار ســــرتیپ پاســــدار جعفــــر اســــدی ریشــــه اصلــــی مقاومــــت را نهفتــــه در اصــــل ولایــــت فقیــــه عنــــوان کــــرد و گفــــت: نــــزاع بیــــن جبهه حــــق و باطــــل منحصــــر بــــه دوران دفاع مقــــدس نیســــت. 
ســــردار ســــرتیپ پاســــدار جعفــــر اســــدی، در کرســــی روایتگــــری بــــاغ مــــوزه انقــــلاب و دفــــاع مقــــدس بــــا ســــلام و درود بــــه روح پرفتــــوح شــــهدا، بویژه امام حســــین(ع) ســــرور و ســــالار شــــهدا، و امــــام راحــــل(ره) اظهــــار کــــرد: بحــــث امــــروز جامعه مــــا مقاومــــت اســــت و اینکه این مقاومــــت چــــه دلایــــل و فوایــــدی را دنبــــال می کنــــد.  موضــــوع مقاومــــت از زمــــان خلقت حضــــرت آدم و بــــا میــــل او بــــه جاودانگــــی و داســــتان فریــــب شــــیطان آغــــاز شــــد و تــــا امــــروز ادامــــه دارد؛ همانگونــــه کــــه حضــــرت امــــام خمینــــی(ره) فرمودنــــد جنــــگ بیــــن حــــق و باطل همیشــــه در جریان اســــت و منحصربه دوران هشــــت ســــاله دفــــاع مقــــدس نیســــت و همــــه روزه ایــــن نــــزاع در عالــــم هســــتی جریــــان دارد. ایــــن جنــــگ در شــــش جبهــــه متفاوت صــــورت می گیــــرد و تنها در بخش نظامی مطرح نیست. این نزاع در جبهه هــــای اقتصادی، سیاســــی، فرهنگــــی و ... تــــداوم دارد و مــــا بــــرای دســــتیابی بــــه شــــعار انقلاب مــــان بــــا مضمــــون «نــــه شــــرقی، نــــه غربــــی، جمهــــوری اســــلامی» همچنــــان نیازمنــــد مقاومــــت مــــی باشــــیم. وی ادامــــه داد: وضعیــــت امــــروز کشــــور مــــا، بــــه دلیــــل برخــــورداری از اصــــل ولایــــت فقیــــه بــــه عنــــوان واســــطه امــــت بــــا خداونــــد یکتــــا و اهــــل بیــــت(ع)، رکنــــی منحصربفــــرد بــــا ســــایر کشــــورهای جهــــان اســــت و ازایــــن رو نیازمند شناخت شایســــته و دفاع ازآن هســــتیم کــــه بــــر اســــاس آیــــات قــــرآن در ایــــن مســــیر بــــرای نصــــرت بــــر قــــوم کافریــــن بایــــد به اصــــل پایمردی و صبــــر و مقاومت پایند باشــــیم. پــــس از پیــــروزی انقــــلاب شــــکوهمند اســــلامی ایــــران، تمامــــی جهــــان از شــــرق تــــا غــــرب در مقابــــل مــــا صــــف کشــــیدند چــــرا که مــــا خواهــــان اســــتقلال و جدایــــی از یوغ وابســــتگی بودیــــم، و آن هــــا تــــداوم حیــــات ایــــن نظــــام را غیرممکــــن مــــی دانســــتند امــــا بــــه یمــــن وجــــود ولایــــت فقیــــه بــــه عنــــوان ســــکان دار انقلاب اســــلامی امروز به چهل ســــالگی رســــیده ایم؛ تــــا جاییکــــه بعدهــــا به اعتــــراف بــــزرگان دینــــی مســــیحیت، امــــام خمینی(ره) به عنوان فردی که بازگشــــت بــــه خداونــــد و ادیــــان توحیــــدی را پــــس از قرن هــــا دوبــــاره در دنیــــا زنــــده کــــرد، زبانــــزد جهــــان شــــدند. ســــردار ســــرتیپ پاســــدار جعفر اســــدی با اشــــاره بــــه  کلام تاریخی امــــام خمینــــی(ره) بــــا ایــــن مضمــــون کــــه «ایــــن محــــرم و صفــــر اســــت کــــه اســــلام را زنــــده نگهداشــــته است»، بیان کرد: حرکت تاریخی کاروان کربلاییــــان، همــــواره ســــند عــــزت و الگــــوی مقاومــــت انقــــلاب اســــلامی ایــــران خواهــــد بــــود و بــــا ایــــن کلیــــد انقــــلاب مــــا امــــروز بــــه چهــــل ســــالگی اش نزدیــــک شــــده اســــت. ماموریتــــی کــــه حضــــرت امــــام(ره) بــــرای انقــــلاب ترســــیم کردنــــد، پرهیــــز از تقیــــه در عد ُعد داخلی و جهانی شــــدن اسلام در بُ ب خارجــــی اســــت تــــا ابرقدرت هــــای جهانــــی بــــه مذلــــت کشــــانده شــــوند. امــــروز اصــــل دشــــمن شناســــی بســــیار حائــــز اهمیــــت اســــت و جامعــــه اســــلامی بایــــد بدانــــد ایــــن ولــــی فقیــــه اســــت کــــه تنهــــا دلســــوزش بوده و ازآنجایــــی کــــه در کلام امــــام خمینــــی(ره) آمــــده اســــت کــــه آمریــــکا شــــیطان بــــزرگ اســــت، تبعیــــت و مذاکــــره بــــا آن محلــــی از اعــــراب نخواهــــد داشــــت. همچنان کــــه گفتگــــوی تمدن هــــا و مذاکــــرات تاکنــــون هیــــچ منفعتــــی بــــرای کشــــورمان بــــه ارمغــــان نیــــاورده و بشاراســــد، رییــــس جمهــــور ســــوریه نیــــز تنهــــا راه عــــزت ایــــران را بــــه مقابلــــه بــــا امریــــکا تعبیــــر کــــرد کــــه همیــــن اســــتدلال وی باعــــث شــــده کــــه امــــروز حکــــم برنابــــودی اش بدهنــــد. امـــام خامنـــه ای جانشـــین ســـلف امام خمینـــی(ره) هســـتند و بـــی اعتمادی به امریکا را بارهـــا مورد تاکیـــد قرارداده اند و تنها در موضوع مســـائل هسته ای امر بـــه مذاکـــره دادنـــد و اجـــازه دخالـــت در دیگـــر امـــور را بـــه آن هـــا ندادنـــد کـــه پـــس از ســـال ها مذاکـــره باردیگـــر شـــیطان صفتـــی امریکاییـــان ثابـــت شـــد. 
~ ولایت فقیه، رمز پیروزی محور ¡ مقاومت
ایــــن ســــردار ســــپاه پاســــداران بــــا بیــــان اینکــــه ریشــــه اصلــــی مقاومــــت در اصــــل ولایــــت فقیــــه نهفتــــه اســــت، افــــزود: ســــید حســــن نصرالله، دبیرکل حــــزب الله لبنان، رمــــز پیــــروزی مقاومــــت را نــــه در ســــلاح، آمــــوزش و ســــایر فاکتورهــــای فیزیکــــی کــــه بــــه اصــــل بــــی بدیــــل ولایــــت فقیــــه وابســــته مــــی دانــــد و آن را بــــه تمــــام ملــــل اســــلامی گوشــــزد مــــی کنــــد. دلیــــل فشــــارهای امــــروز بــــر ســــوریه، همیــــن موضــــوع تبعیــــت بشاراســــد از اصــــل ولایــــت پذیــــری اســــت، آنچان کــــه در نامــــه ای محرمانــــه کــــه مقــــام معظــــم رهبــــری بــــرای بشــــار اســــد بنــــد اجرایــــی ۱۱ارســــال کردنــــد و درآن قیــــد شــــده بــــود، از فــــردای آن روز و از بنــــد اول نامــــه توســــط رییــــس جمهــــور ســــوریه دردســــتورکار اجرایــــی قــــرار داد و همیــــن روحیــــه ولایــــت مــــداری اســــت کــــه غــــرب را خواهــــان برکنــــاری وی کــــرده اســــت. بشــــار روزه دســــتور 33اســــد درجریــــان جنــــگ بازگشــــایی ســــه معبــــر ورودی لبنــــان بــــه ســــوریه را اعــــلام کــــرد تــــا مــــردم مظلــــوم حتــــی بــــدون گذرنامــــه نیــــز امــــکان نجــــات داشــــته باشــــند و تمــــام مــــدارس کشــــورش را دراختیــــار جبهــــه حــــزب الله لبنــــان قــــرار داد و حتــــی در مســــیر بازگشــــت خانــــواده هــــای جنــــگ زده بــــه لبنان نیــــز بــــا امکانات موجود بــــه دلجویــــی از آنــــان همــــت گمارد و همین مســــئله حمایــــت وی از حزب الله لبنــــان اســــت کــــه مــــورد خصــــم دشــــمن واقــــع شــــده اســــت.

خاطره ای از سید حسن نصرالله

وی در ادامــــه بــــه نقــــل خاطــــره ای از ســــید حســــن نصــــرالله پرداخــــت و گفــــت: در روزهــــای پایانــــی حیــــات حافــــظ اســــد،  نفــــر ۴۱رییــــس جمهــــور پیشــــین ســــوریه از مســــئولین حــــزب الله لبنــــان بــــه دلیــــل نگرانــــی از وضــــع موجــــود بــــه ایــــران آمدنــــد و بــــا بیــــان ایــــن موضــــوع کــــه ســــوریه تنهــــا مــــرز ایمــــن لبنــــان بــــرای ارتبــــاط بــــا جمهــــوری اســــلامی ایــــران اســــت و از دیگــــر ســــو ایــــن کشــــور در محاصــــره اســــراییل اســــت، نســــبت بــــه فقــــدان حافــــظ اســــد و جانشــــینی بــــرادر امریکایــــی وی ابــــراز نگرانــــی کــــرده بودنــــد کــــه رهبــــری در پاســــخ بــــه ایشــــان، نویــــد حضــــور جانشــــینی اصلح تــــر را بــــه لطــــف خداونــــد دادنــــد. ســــه روز بعــــد حافــــظ اســــد دارفانــــی را وداع گفت و بشــــار اســــد فرزند ســــوم ایشان کــــه تــــازه از انگســــتان فارغ التحصیــــل شــــده بود از ســــوی حزب بعــــث به عنوان جانشــــین ریاســــت جمهــــوری تعییــــن شــــد و قوانیــــن محدودیــــت ســــنی حــــزب نیــــز برایــــن اســــاس تغییــــر یافــــت و حقیقتا بــــا پیش بینــــی رهبری جانشــــینی اصلــــح بــــرای ســــوریه انتخاب شــــد کــــه اولویــــت سیاســــت های کشــــور را منطبــــق بــــر حمایــــت از حــــزب الله پایــــه ریزی کــــرد. بعد از ایــــن جریــــان محمــــد ســــلیمان از افســــران ســــوری بــــه عنــــوان نماینــــده ســــوریه بــــرای ارتبــــاط نزدیــــک بــــا لبنــــان انتخــــاب شــــد و در اولیــــن روزهــــای انتصــــاب ملاقــــات نزدیکــــی با سیدحســــن نصــــرالله و عمــــاد مغنیه داشــــت. پــــس ازایــــن دیــــدار بــــرای اولیــــن بــــار امــــکان بازدیــــد از پادگان هــــای ســــوریه را کــــه تــــا قبــــل از آن ممنــــوع بــــود اتخــــاذ شــــد و در همــــان ابتــــدا پــــس از بازدیــــد از میــــدان تیــــر نظامــــی، هزار موشــــک تاکتیکــــی به حــــزب الله لبنان 2 واگــــذار شــــد. ســــردار ســــرتیپ پاســــدار جعفــــر اســــدی بــــا بیــــان ایــــن نکتــــه کــــه نــــگاه سیاســــی بشاراســــد باعث عداوت شدید دشــــمنان اسلام با وی بــــود، امــــا حمایــــت آیــــت الله خامنــــه ای، دوره ریاســــت جمهــــوری ایشــــان را وارد هفتمیــــن ســــال کــــرد، ادامــــه داد: راه انــــدازی داعــــش، ابتــــکار امریکایی هــــا بــــرای نفــــوذ در هــــلال شــــیعی (ایــــران، عــــراق، ســــوریه و لبنــــان) بــــود که بــــا درایــــت ســــردار قاســــم ســــلیمانی، ســــرباز ولایــــی ایــــران از ســــقوط بغــــداد جلوگیــــری  قــــرارگاه درایــــن ۱۴ شــــد و ســــپس بــــا پایه ریــــزی کشــــور، بــــه لطــــف خداونــــد منــــان بنیــــان یکــــی از خباثت های امریکایی ، اسراییلی برچیده شــــد. ایران اســــلامی امروز در لبنان،  سوریه، عــــراق و افغانســــتان و کشــــورهای پیرامونــــی  میلیــــارد دلار 7حــــرف اول را می زنــــد و اکنون هزینــــه امریکایی هــــا بــــرای ازبیــــن بــــردن ایــــن اقتــــدار بــــی نتیجــــه مانــــده اســــت؛ آنگونــــه کــــه امنیــــت ســــفر ریاســــت جمهــــوری امریــــکا بــــه عــــراق بــــه حــــدی ضعیــــف اســــت کــــه تاکنــــون هیچــــگاه پیــــش خبــــری بــــرای ورودش بــــه عــــراق اعــــلام نشــــده در صورتیکه ســــفر رییس جمهــــور ایــــران بــــه ایــــن کشــــور از یک مــــاه قبــــل درخبرهــــا آمــــد و بــــرای آن برنامــــه ریــــزی شــــد. امــــروز مقامــــات رتبــــه اول عــــراق بــــدون هماهنگــــی بــــا ایــــران هیــــچ اقــــدام عملیاتــــی و دیپلماتیکــــی را پایــــه ریــــزی نمــــی کننــــد و تمامــــی ایــــن نــــکات،  نشــــان از جایــــگاه والای مــــا در خاورمیانــــه اســــت. بــــه گفتــــه وی، حمایــــت محــــور مقاومــــت همیشــــه نتیجــــه بخــــش بــــوده و بایــــد تــــداوم و گســــترش داشــــته باشــــد؛ همانگونــــه کــــه امــــام خمینــــی(ره) فرمودنــــد کــــه در جریــــان جنــــگ تحمیلــــی، انقــــلاب اســــلامی ایــــران بــــه تمــــام دنیــــا صــــادر شــــد؛ امــــروز محــــور مقاومت نیــــز بایــــد همیــــن مســــیر را طــــی کنــــد. جایــــگاه والای شهدای انقلاب و دفاع مقدس و زنده بــــودن آن هــــا درمیــــان مــــا، پاســــخگویی مــــا را در قبــــال تــــداوم ایــــن مســــیر طلــــب مــــی کنــــد و امیدواریــــم در ایــــن راه روســــپید باشــــیم. ایشــان در ادامه ضمن اشــاره به خاطــره ای از شــهید عمــاد مغنیــه در مراســم افطــاری ماه رمضــان در منــزل ایشــان عنــوان کــرد: شــهید عماد مغنیه، دراین محفل جایگاه مقام معظم رهبری را جایگاهی بی بدیل در منطقه عنوان کردند و اعتقاد داشتند مقام خاص ایشان برای سایر کشورها که از دور شاهد درایت و رهبری با اقتدار ایشان هستند همانند نعمتی بزرگ برای جمهوری اســلامی ایــران و منطقه  قابل ستایش است.
~ نزاع حق و باطل همیشگی است¡
سردارســــرتیپ اســــدی دربــــاره وضعیــــت داعــــش در ســــوریه نیــــز اظهــــار کــــرد: بحــــث امــــروز مــــا جنــــگ بیــــن حــــق و باطــــل اســــت و داعــــش شــــکل امــــروزی ایــــن جنــــگ اســــت و پــــس از نابــــودی آن، جبهــــه باطــــل دوبــــاره بــــا چهره جدیدی فعالیت خود را ادامه خواهد داد. هماننــــد برخــــورد دو کابــــل فشــــار قــــوی بــــرق کــــه جریــــان بالایــــی دارنــــد و برخــــورد یــــا نزدیــــک شدنشــــان بهــــم بســــیار خطرنــــاک اســــت، روبرویــــی حــــق و باطــــل نیــــز آتــــش و انفجــــار بزرگــــی را بــــه همــــراه خواهــــد داشــــت. جریان باطل امــــروز با نــــام پ.ک.ک ، فردا بــــا نــــام پــــژاک تغییــــر نــــام مــــی دهنــــد و ایــــن جریــــان هــــرروز بــــا لبــــاس جدیــــدی نمــــود مــــی یابــــد و شــــکل جنــــگ نیــــز تغییر مــــی کنــــد. این جریــــان سال هاســــت در افغانســــتان، عــــرق و ســــوریه بــــه طــــور مــــداوم درحــــال تکــــرار اســــت. وی در بخـــش پایانـــی ایـــن مراســـم در ســـخنانی افزود: پنتاگون طرحـــی را به بوش پدر عرضـــه کرد که براســـاس آن بـــا اختصاص یک میلیارد دلار پول و صدکشته امریکایی و شـــش ماه زمان، از دمشـــق تـــا تهـــران را تحت ســـلطه می گیرنـــد و بـــا آن موافقـــت شـــد ؛ امـــا اکنـــون و بـــه زعـــم خودشـــان ایـــن بودجـــه بـــه میلیـــارد دلار رســـیده اســـت و تعداد کشـــته 7 هـــزار نفـــر ۱8هـــای امریکایـــی ایـــن نـــزاع نیـــز تـــا رســـیده اســـت امـــا برخـــلاف برنامـــه ریـــزی مســـتکبران، نـــه تنهـــا تهـــران و دمشـــق، کـــه موفـــق بـــه تصـــرف بغـــداد نیـــز نشـــده انـــد، لـــذا جنـــگ نیابتـــی امـــروز نتیجـــه ایـــن جریـــان در خاورمیانـــه اســـت و داعـــش امـــروز از لبـــاس ســـیاه خـــارج شـــده و شـــکل نویـــی بـــه خـــود خواهـــد گرفـــت.

بیشتر بخوانید

 • آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

  آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

  آی تالله محسن مجتهد شبستری سوم خرداد سال ۱۳۷۴ پس از مرحوم ملکوتی، به عنوان چهارمین امام جمعه تبریز منصوب شد و به مدت ۲۲ سال این سمت را عهد هدار بود. وی ه ما کنون عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و از اعضای شاخص این تشکل روحانی باسابقه شناخته م یشود؛ آی تالله شبستری از نخستین دوره آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری به عضویت این نهاد مهم و تاثیرگذار در انقلاب درآمد و پس از پایان مسئولیت در استان آذربایجان شرقی با حکم مقام معظم رهبری به عنوان عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و درحال حاضر مسئولیت

 • گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  «مازیار بیژنی»؛ اگرنه خودش و نامش، لااقل کارتون‌های عدالت‌خواهانه‌اش، با آن دو کودکی که همیشه به ماجرا زُل زده‌اند بسیار شناخته شده‌ است. او از جمله کسانی است که سال‌ها پیش نقبی به امروز زد و اشرافیت و شکل‌گیری جامعه‌ی طبقاتی را هشدار داد.

 • علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  با همه ی عشق و وجودم من لازم می دانم که یاد بکنم از مرحوم حاج حمید آخوندی که یکی از هم رزم های من و بعد شریک من و بعد هم تهیه کننده ی این کار بودند. ایشان برای این کار خیلی زحمت کشیدند ولی عمرشان کفاف نداد که خودشان این فیلم را ببینند.

 • عکاس را نباید تربیت کرد!

  عکاس را نباید تربیت کرد!

  ساسان مویدی؛ عکاس را نباید تربیت کرد! بنده متولد 1338 هستم. 17 ساله بودم که شرایط حضور در تلویزیون آموزشی آن موقع - شبکه دو امروز - مهیا شد و کارم را به عنوان سورت و بسته بند شروع کردم. بعد یک ماه از من خواستند که عکاسی یک نشریه داخلی را انجام بدهم.

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.