یکشنبه 16 تیر 1398 00:00

آیت الله شبستری در گفتگو با ماهنامه سرو: خط واقعی امام(ره) در حال حاضر خط رهبری است

ک

آی تالله محسن مجتهد شبستری سوم خرداد سال ۱۳۷۴ پس از مرحوم ملکوتی، به عنوان چهارمین امام جمعه تبریز منصوب شد و به مدت ۲۲ سال این سمت را عهد هدار بود. وی ه ما کنون عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و از اعضای شاخص این تشکل روحانی باسابقه شناخته م یشود؛ آی تالله شبستری از نخستین دوره آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری به عضویت این نهاد مهم و تاثیرگذار در انقلاب درآمد و پس از پایان مسئولیت در استان آذربایجان شرقی با حکم مقام معظم رهبری به عنوان عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و درحال حاضر مسئولیت

آی تالله محسن مجتهد شبستری سوم خرداد سال ۱۳۷۴ پس از مرحوم ملکوتی، به عنوان چهارمین امام جمعه تبریز منصوب شد و به مدت ۲۲ سال این سمت را عهد هدار بود. وی ه ما کنون عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و از اعضای شاخص این تشکل روحانی باسابقه شناخته م یشود؛ آی تالله شبستری از نخستین دوره آغاز به کار مجلس خبرگان رهبری به عضویت این نهاد مهم و تاثیرگذار در انقلاب درآمد و پس از پایان مسئولیت در استان آذربایجان شرقی با حکم مقام معظم رهبری به عنوان عضو جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب و درحال حاضر مسئولیت حوز هی علمیه ایروانی در خیابان وحدت اسلامی را برعهد دارد و صاحب کرسی در درس خارج فقه در این مدرسه ی دینی است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ماهنام هی «سرو » دربار هی موضوعاتی از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی، تحری مه ای دشمنان برای مقابله با این دستاوردها و تلاش ضد انقلاب برای ارائه

~~در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم، دستاوردهای پس از انقلاب و پیشرف ته ایی که حاصل شده است را چگونه م یبینید؟ ابتدا فرا رسیدن چهلمین سال انقاب اسامی را به مقام معظم رهبری و عموم مردم شریف ایران و ملت ه ای مستضعف جهان تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال به سال شاهد شکوفایی انقلاب اسلامی در ایران و سایر نقاط جهان باشیم. در پاسخ به سوال مطرح شده باید بگویم، نمی توان گفت بعد از انقاب اسامی و در طول این چهل سال عملکرد مسئولین کاملا مثبت بوده و هیچ نقطه ضعفی نداشته است. اما از نکات مثبتی که باعث سرفرازی جایگاه ایران شده و می توان آن را ذکر کرد «خودکفایی کشور » که در این راستا تلاش ها ی زیادی شده است . از نظر معنوی، مهمترین ارمغان پیروزی انقلاب اسلامی برای کشور استقلال و حا کمیت اسلام بود؛ این استقلال با رهبری امام خمینی)ره( و پشتیبانی ه ای ملت ایران به دست آمده و باعث شد ما به عنوان یک کشور مستقل و آزاد شناخته شویم. پیش از انقلاب آمریکا بر کشور مسلط بود و به عبارتی در سطح کشورهای تو سری خور قرار داشتیم و با چشم تحقیر به ما می نگریستند،قبل از انقلاب درآمدهای حاصل از فروش منابع ایران صرف آمریکا، عیش و نوش درباریان و هزینه های جاری می شد. اما در حال حاضر به واسطه استقلالی که به دست آمده در بین ملت ها ی مسلمان و آزاده ی جهان به عنوان یک کشور آزاد و سربلند تلقی می شویم. انقلاب اسلامی علاوه بر استقلال بیداری اسلامی را هم با خود به ارمغان آورد و ملت ها ی دنیا به این نتیجه رسیده اند که زیر پرچم و لوای بیگانگان بودن کارساز نیست و این رویه نمی تواند آنها را سربلند و سرفراز گرداند. به لحاظ ظاهری هم پیشرفت ها یی در علم و فناوری حاصل شده است، خصوصا به پیشرفت ها ی شگرفی در زمینه دفاعی دست پیدا کرده ایم. کشوری که تا چندی پیش سیم خاردار را هم وارد می کرد امروز ا کثر نیاز ها ی خود را در داخل تولید می کند. در بخش صادرات و واردات هم در گذشته عمده فعالیت ها ی ما وارداتی و مونتاژ بود و صنعتی مستقلی در این زمینه در ایران فعالیت نم یکرد اما در حال حاضر به برکت مسئولان و نیروهای انقلابی در بسیاری از صنایع پیشرفت کرده و به استقلال رسیدایم از این رو روحی هی خود باوری و خود کفایی که بر اثر رهبری ولایت فقیه در باطن ایرانیان به وجود آمده باعث سرافرازی و سربلندی مردم ایران شده است.

~~جنابعالی به دستاوردهای انقلاب و پیشرف ته ایی که حاصل شد اشاره کردید، حال این سوال مطرح م یشود که چه عواملی منجر به پیشرف ته ای انقلاب در حوز هه ای گوناگون شده است؟ مهمترین عامل، رهنمو ده ای رهبر انقلاب و هوشیار و آ گاه شدن ملت ایران بود در گذشته حتی ا گر یک ایرانی، ابتکار و خلاقیت یا اختراعی داشت کشور ه ای غربی اجازه نم یدادند که این ابتکار به نام ایرانیان ثبت شود. اما در حال حاضر ابتکارات و اختراعات مورد تشویق و حمایت قرار م یگیرد. این باعث شده که در اثر رهنمو ده ایی که امام)ره( و مقام معظم رهبری داشت هاند مردم به این نتیجه برسندکه باید از زیر یوغ استعمار)سیاسی، اقتصادی و فرهنگی(ارج
شوند و این هوشیاری و بیداری ملت با رهنمور ده ای ولایت فقیه باعث شده که در بسیاری از زمین هه ا به پیشرف تهایی برسیم.

~~استقلال یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب محسوب م یشود که به آن پرداختید اما استقلال و خود کفایی ایران به مذاق کشورهای غربی ب هویژه آمریکا خوش نیامد و از ابتدای انقلاب تحری مه ا را اعمال کرده است به نظر شما برای مقابله با تحری مه ا باید چه اقداماتی را لحاظ کرد؟ در مقابله با تحری مها ی اعمال شده توسط آمریکا که از هیچ تلاشی حتی عملیا تها ی نظامی بر علیه ایران کوتاهی نکرد امروز دست به تبلیغات و جوسازی ها ی بسیاری بر علیه ایران از یک طرف و تحریم ها ی اقتصادی از طرف دیگر زده است؛ باید ملت ایران سکوت نکنند و ملت ایران و مسئولان دست به دست هم دهند تا بتوانند خصوصا از راه فضای مجازی این تبلیغات را خنثی کنند. همچنین مسئولان ذی ربط باید در مقابله با شبهه افکنی آنها برنام هریزی کنند و در مقابل این شبهه افکنی ه ا در مقام پاسخگویی قرار گیرند تا بتوانند این جو روانی که بر علیه ایران به راه افتاده را از بین ببرند.

~~مسئولان در میدان عمل باید چه برنام هه ا و سیاس ته ایی را در نظر بگیرند؟ معتقدم طبق توصی هی رهبر معظم انقاب «اقتصاد مقاومتی » را باید سرلوحه ی کار قرار دهیم، این اقتصاد مقاومتی ا گر از مرحله شعار خارج و به مرحله عم لگرایی وارد شود بدون شک جوابگوی توطئ هها و تحری مها خواهیم بود. از این رو با توجه به تشدید تحری مها ی اقتصادی در این برهه زمانی، باید فعالی ته ای پویای اقتصادی را بیش از پیش به عرصه وجود بیاوریم ضمن آنکه ا گر توصی هها و رهنمو ده ای رهبری مو به مو اجرا شود و تولید افزایش پیدا کند و رکود فعلی از بازار ایران رخت بر ببند و اشتغال توسعه پیدا کند قطعا این تحریم ها اثری بر ایران نخواهد گذاشت. قدم ها ی کوچکی در این عرصه برداشته شده اما این مقدار کافی نیست، باید از تولید حمایت و از واردات کالاهای مشابه ممانعت شود. ا گر این اقدامات صورت گیرد قطعا تحریم ه ای کشور ها ی غربی کارساز نخواهد بود.

~~انقلاب اسلامی در این چهل سال با ریز شه ا و روی شه ایی روبه رو بود، راهکاریی که از فتن هه ای آینده جلوگیری کنیم و روی شه ای انقلاب افزایش یابد چیست؟ به وجود آمدن این مسائل امر طبیعی است، برخی افراد هستند که افکار خاصی را در سر داشته و به دنبال این هستند که برای تمام کشور تعیین و تکلیف کنند. برخی به دنبال آزادی و برخی به دنبال ولنگاری، برخی به دنبال آزادی مشروب و حجاب هستند. نم یتوان با اندیش هه ا مقابله کرد باید در این زمینه فرهنگ ساز یه ای قوی شکل گیرد و از طریق ترویج فرهنگ مطلوب نظ ره ا را به سمت خود جلب کنیم. ا گر کار فرهنگی صحیحی از طریق صدا و سیما و رسان هه ا صورت گیرد و با منطق و تعلیمات اسلامی فرهنگی زیبا را به نمایش بگذارند بدون شک این ریز شه ا کمتر و کمتر خواهد شد. روی شه ایی هم در این زمین هه ا داشت هایم؛ امثال شهید حجج یه ا در این سرزمین کم نیستند.

~~امروز یک دستور کار مشخصی از سوی ضد انقلاب برای ارائه روای ته ای جعلی و دروغین از انقلاب اسلامی به نس له ای جدید وجود دارد، هدف از تحری فه ای جعلی چیست و برای مقابله با ان باید چه کرد؟ در مقابل جعل معمولا باید با واقعیات به جلو آمد. جمعی ته ایی در حوز هه ا، سپاه و جمعی از جوانان بسیجی شکل گرفت هاند و در این فضاها پاسخگوی این شبهات هستند. م یتوان از دفاع مقدس در این زمینه بهره برد و فیل مه ا و سریا له ایی که جذابیت داشته و مخاط بپسند هستند را به نمایش گذاشت. پیامبر در جنگ بدر دید که سپاه مشرکین شعار «زنده باد بُت هُبَل » را سر م یدهند، به سپاهیان خود گفت که در برابر این شعار ه ا ساکت نباشید و شعار ه ای متقابل درست کنید. باید از این واقعه تاریخی درس گرفت و در مقابل شعار، شعار و در مقابل فیلم، فیلم و در مقابل کارهای هنری، کارهای هنری انجام دهیم.

~~خب خط واقعی امام)ره( و خط جعلی را باید با چه شاخص هه ایی از هم تفکیک کرد و شناخت؟ خط واقعی امام)ره( در حال حاضر خط رهبری است. رهبری نسخه دوم امام)ره( است. با وجود آثار زیادی که از امام به یادگار مانده درست کردن مطالب جعلی از حضرت امام)ره( دیگر نم یتواند کارساز باشد. ا گر ما این آثار را رواج دهیم و رهنمو ده ای رهبری را اجرا کنیم و از فرمایشات امام در آثار هنری بهره ببریم دیگر بستری برای این مسائل تحریفی به وجود نخواهد آمد.

بیشتر بخوانید

 • گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  گپی کوتاه با کارتونیستی که «عدالت» را «سیاه و سفید» می‌کشد؛ در انتظارِ اتفاقِ جدید

  «مازیار بیژنی»؛ اگرنه خودش و نامش، لااقل کارتون‌های عدالت‌خواهانه‌اش، با آن دو کودکی که همیشه به ماجرا زُل زده‌اند بسیار شناخته شده‌ است. او از جمله کسانی است که سال‌ها پیش نقبی به امروز زد و اشرافیت و شکل‌گیری جامعه‌ی طبقاتی را هشدار داد.

 • علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  علیرضا جلالی / تهیه کننده ماهورا؛ آن شهدا ما را صدا کردند

  با همه ی عشق و وجودم من لازم می دانم که یاد بکنم از مرحوم حاج حمید آخوندی که یکی از هم رزم های من و بعد شریک من و بعد هم تهیه کننده ی این کار بودند. ایشان برای این کار خیلی زحمت کشیدند ولی عمرشان کفاف نداد که خودشان این فیلم را ببینند.

 • عکاس را نباید تربیت کرد!

  عکاس را نباید تربیت کرد!

  ساسان مویدی؛ عکاس را نباید تربیت کرد! بنده متولد 1338 هستم. 17 ساله بودم که شرایط حضور در تلویزیون آموزشی آن موقع - شبکه دو امروز - مهیا شد و کارم را به عنوان سورت و بسته بند شروع کردم. بعد یک ماه از من خواستند که عکاسی یک نشریه داخلی را انجام بدهم.

 • زمینه و زمانه ی شکل گیری «کاپیتولاسیون» و نقش امام(ره) در گفتگوی «سرو » با عباس سلیمی نمین

  زمینه و زمانه ی شکل گیری «کاپیتولاسیون» و نقش امام(ره) در گفتگوی «سرو » با عباس سلیمی نمین

  «عباس سلیمی نمین » از جمله پژوهشگران نام آشنای تاریخ معاصر و مدیر «دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران » است، او از جمله روزنامه نگارانی است که در تحلیل وقایع سیاسی امروز با نگاهی به تاریخ معاصر ایران مبرز است. به بهانه همزمانی با سالروز تصویب لایحه ی استعماری کاپیتولاسیون در حکومت پهلوی دوم و افشاگری و اعتراض امام)ره( با او به گفتگو نشسته ایم.

نظرات بینندگان

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، موارد مغایر با آموزه‌های دین مبین اسلام باشد منتشر نخواهد شد.

نظر شما

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.